Usnesení č.5 / 2007

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného v Bezděkově 12.10.2007.

Usnesení č.5/07
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného v Bezděkově 12.10.2007.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

 1. Rozpočtové opatření č. 1/2007.
 2. Inventarizační komisi pro inventarizaci roku 2007.
 3. Odborné ošetření lip na návsi v Hradišti firmou BAOBAB-péče o zeleň s.r.o. v období X-XI/2007 za celkovou částku 29.700,-Kč bez DPH.
 4. Opatrovníka k probíhajícím „Komplexním pozemkovým úpravám v k.ú.Zahorčičky“ – pan Pavel Novák, Bezděkov čp.49.
 5. Pomístní názvosloví k.ú.Zahorčičky v rámci zpracování KPÚ Zahorčičky.
 6. Plán společných zařízení KPÚ Zahorčičky.
 7. Záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 652 v k.ú. Bezděkov.
 8. Jednací řád a náplň činnosti kulturní komise.
 9. Člena „Sboru zástupců pro KPÚ Zahorčičky“ pana Bohumila Šolleho ml. , bytem Zahorčičky čp.9, za člena pana Josefa Vadlejcha, který pozbyl mandátu člena „Sboru zástupců pro KPÚ Zahorčičky“.
 10. Stanovy „Sdružení místních samospráv“ a vstup obce Hradiště do „Sdružení místních samospráv“.
 11. Podání žádosti o odkoupení pozemku p.č. 2153/1 v k.ú.Hradiště.

Neschvaluje:

 1. Návrh zásad kontrolní činnosti výborů, návrh náplně činnosti kontrolního výboru a návrh náplně činnosti finančního výboru.

Projednalo:

 1. Žádost VHD Hradiště o pronájem obecních pozemků v k.ú.Hradiště.

Bere na vědomí a souhlasí:

 1. S tím, že projekt :Komunitní plánování na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsku“ bude prodloužen o dva měsíce a tedy že bude uzavřen k 31.12.2007. Důvodem je potřeba delšího času na kvalitní zpracování celého dokumentu a přípravu projektových záměrů.
 2. S přípravou stavební akce „Dláždění příkopu v Hradišti“ a změnou projektu na zatrubnění příkopu.

Bere na vědomí:

 1. Změnu třídění odpadu v obci od 1.10.2007.
 2. Pravidla pro změnu jízdních řádů.
 3. Možnosti rekonstrukce klubovny v Hradišti a její financování.
 4. Návrhy na pořádání soutěže „Hry bez hranic“ v r.2008.
 5. Výstupy ukončené 1. 2. etapy projektu „Komunitní plánování na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsku“, a to především závěry zpracované analytické části jmenovitě:
   sociodemografická charakteristika
   výsledky zajišťování potřeb seniorů v Horažďovicích a na Prácheňsku
   výsledky zjišťování potřeb lidí se zdravotním postižením v Horažďovicích a na Prácheňsku
   výsledky dotazníkového šetření u dětí, mládeže a rodičů v Horažďovicích a na Prácheňsku
   SWOT analýzu – senioři
   SWOT analýzu – lidí se zdravotním postižením
   SWOT analýzu – lidé ohrožení sociální exekucí, děti mládež.

Přijalo:

 1. Vizi rozvoje systému sociálních služeb do roku 2012 a prioritní oblasti, kterým se bude prioritně věnovat sociální politika obce:
  VIZE 2012
  Prácheňsko je region se silnou rodinnou soudržností a sociálním cítěním. Sociální služby jsou zajištěny až do domů kvalifikovaným personálem a doplněny domovem se sociální a zdravotní péčí. V regionu je zajištěna vlastní dopravní služba a řešeny bariéry. Existuje sociální poradenství a široká nabídka volnočasových aktivit dětí a mládeže v duchu moderních trendů.
  PRIORITNÍ OBLASTI
  Posílení sociální politiky.
  Podpora terénních sociálních služeb.
  Vybudování domova se sociální a zdravotní péčí v regionu.
  Vytvoření vlastní dopravní služby přístupné všem a odstraňování bariér.
  Posílení sociálního poradenství.
  Modernizace volnočasových aktivit mládeže.

Podepsáni:
Braun Petr - starosta
Novák Pavel-místostarosta

Zveřejněno: 15.10.2007