USNESENÍ č.4/2009

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 30.9. 2009 v Hradišti od 20.00 hodin

USNESENÍ č.4/2009
Usnesení z veřejného zasedání ze dne 30.9. 2009 v Hradišti od 20.00 hodin

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

 1. Přidělení evidenčního čísla č pro rekreační domek (***) a (***) na stavební parcele číslo 62/1 v k.ú. Hradiště
 2. Nové podmínky verze 3. pro dotaci dle výzvy IOP č.02 CzechPOINT s platností od 11.9.2009.
 3. Rozpočtová opatření č.4/2009, 5/2009 a 6/2009.
 4. Pronajmutí obecního bytu v přízemí čp.41 v Bezděkově panu (***).
 5. Odprodej osobního počítače včetně monitoru panu (***) za cenu 2.000,-Kč.
 6. Úřední vystěhování občanů přihlášených k trvalému pobytu v obecním bytě č.5 v čp.77 v Hradišti.
 7. Odprodej části obecního pozemku p.č. 2268 v k.ú. Hradiště dle nákresu KN mapy panu (***), bytem Plzeň a panu (***), bytem Plzeň za prodejní cenu 7.500,-Kč a za sjednaných podmínek prodeje.
 8. Inventarizační komisi pro inventarizaci za rok 2009.
 9. Finanční příspěvek na dozor při dopravě dětí autobusovou dopravou MŠ Kasejovice v celkové částce 10.000,- Kč na školní rok 2009/2010 /12 měsíců/.
 10. Vypsání ankety na pokácení vzrostlé lípy u hřbitovní zdi naproti čp.35 a čp.6 v k.ú. Bezděkov.
 11. Realizaci stavby „Kulturní centrum Bezděkov“ dle předložené projektové dokumentace ATELIÉRU PENTA Strakonice za celkovou cenu stavebních nákladů 7.021.000,-Kč včetně DPH.
 12. Podání žádosti o dotaci na akci „Kulturní centrum Bezděkov“ dle předložené projektové dokumentace ATELIÉRU PENTA Strakonice za celkovou cenu stavebních nákladů 7.021.000,-Kč včetně DPH a úhradu projektových prací a inženýrské činnosti ATELIÉRU PENTA Strakonice v celkové výši 311.636,-Kč včetně DPH.

Schvaluje a povoluje:

 1. Paní  (***) zajištění a zhotovení bezpečnostního zábradlí na obecním pozemku p.č. 2135/1, které bude
  umístěno k opěrné zdi u čp.20 v k.ú. Hradiště.

Souhlasí a schvaluje:

 1. Pomístní názvy a místní názvy v k.ú. Zahorčičky dle přiložených příloh od zpracující firmy GEOREAL
  spol.s.r.o.

Neschvaluje:

 1. Prominutí místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2009 panu (***).

Jmenuje:

 1. Ověřovatele zápisu – Punčochářová  Hana, Ing. Červený František.

Pověřuje:

 1. Starostu obce podepsáním smlouvy o dílo s fa. ATELIÉR PENTA s.r.o, Raisova 1004, Strakonice na vypracování projektu stavby pro územní řízení, projekt stavby pro stavební řízení a zajištění územního a stavebního řízení na stavbu „Kulturní centrum Bezděkov“  za dohodnutou cenu díla 311.636,-Kč včetně DPH.

Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení 3/2009
 2. Zprávu o postavení nelegální stavby na pozemku vedle čp.13 v Hradišti.

Podepsáni:    
Braun Petr - starosta 
Novák Pavel - místostarosta 
Ověřovatelé: Punčochářová  Hana, Ing. Červený František

Zveřejněno: 02.12.2009