Usnesení č.4 / 2008

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného 23.7.2008 v Hradišti.

USNESENÍ č. 4/2008
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného 23.7.2008 v Hradišti

Zastupitelstvo obce

Schvaluje:

 1. Rozpočtové změny č.4/2008.
 2. Přijetí dotace podle smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 1434/2008, VS: 200005757 v celkové částce 10.000,-Kč.
 3. Stavbu propustku na pozemku p.č. 2434 v k.ú. Hradiště.
 4. Místní šetření na pozemku p.č. 2030/1 v k.ú. Hradiště za přítomnosti p. Štolby a členů zastupitelstva obce.
 5. Legalizaci společenského objektu v Hradišti na pozemku p.č. 2032 /KN/ a s tím spojené úkony za finančně nejvýhodnější náklady.
 6. Provedení úprav na obecní budově čp.25 v Bezděkově, kde je umístěna prodejna potravin Západočeského konzumního družstva Plzeň dle předloženého návrhu.
 7. Uzavření veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků s Městem Kasejovice za cenu 500,-Kč za přestupek a pověřuje starostu obce k jejímu uzavření do 31.12.2010.
 8. Sdělení Pozemkovému fondu ČR územnímu pracovišti Plzeň, že pozemek p.č. 2153/1 v k.ú.Hradiště je určen k zástavbě územním plánem.
 9. Uzavření „Smlouvy o výpůjčce ev.č. půjčitele: 42/OPV/1043/2008“ s Českou republikou – Zemědělskou vodohospodářskou správou.

Neschvaluje:

 1. Projektovou dokumentaci na akci „Revitalizace Hradiště II B“ v k.ú. Hradiště.

Bere na vědomí:

 1. Žádost o odprodej obecního pozemku od (***), Blatná a (***), Kasejovice.
 2. Žádost o odprodej nebo směnu obecních pozemků od (***), Kasejovice.
 3. Námitku na obsah zápisu č.2/2008 ze dne 9.5.2008 od B.Kotyzové.
 4. Informaci o umístění E-boxu.
 5. Informace o provedené kontrole plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů“ zástupcem společnosti EKO-KOM a.s.
 6. Informace o provedené kontrole použití finančních prostředků poskytnutých na hospodaření v obecním lese. Kontrolu provedl zástupce z krajského úřadu.
 7. Informaci o finančním plnění akce „Hry bez hranic 2008“.
 8. Informaci o možnosti získání CD-historie obce Hradiště , CD-fotografie „Hry bez hranic“, CD –sraz rodáků v Hradišti a DVD „Hry bez hranic“.
 9. Informaci o získání dotace na opravu komunikací.
 10. Informaci o akci „Úprava veřejného prostranství v Hradišti“.

Podepsáni:
Braun Petr – starosta
Novák Pavel-místostarosta

Zveřejněno: 23.7.2008