Usnesení č.4 / 2006

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 16.6.2006 v Bezděkově.

USNESENÍ č. 4/2006
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 16.6.2006 v Bezděkově

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

  1. Žádost vlastníků zemědělských pozemků a souhlasí se zahájením komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bezděkov. A souhlasí se zasláním této žádosti s průvodním dopisem na „Pozemkový úřad Plzeň-jih , Nerudova 35 , Plzeň“.
  2. Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2005 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2005 – bez výhrad.
  3. Žádost (***) o příspěvek na ekologické vytápění .
  4. Záměr pronájmu obecního pozemku v k.ú. Bezděkov p.č.-PK 92/1 o celkové výměře 18035 m2.

Ukládá:

  1. Starostovi obce zahájit přípravu zpracování projektu na opravu části kanalizace v obci Bezděkov.

Podepsáni:
Braun Petr - starosta
Novák Pavel-místostarosta

Ověřovatelé:
Krliš Václav, Kondel František

Zveřejněno: 16.6.2006