USNESENÍ č.3/2010

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 24.6. 2010 v Bezděkově od 20.00 hodin.

USNESENÍ č.3/2010

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 24.6. 2010 v Bezděkově od 20.00 hodin

Zastupitelstvo obce:
Jmenuje:

 1. Ověřovatele zápisu –  Novák Pavel, Punčochářová Hana

Schvaluje:

 1. „Pozvání zástupců projekční kanceláře Ateliéru PENTA k jednání na OÚ Hradiště se zastupiteli obce Hradiště.
 2. Rozpočtové změny č. 1/2010 a č. 2/2010.
 3. Prodejní cenu obecních  pozemků pro stavbu rybníka v k.ú. Bezděkov – 2,-Kč za m2.

Bere na vědomí:

 1. Výzvu o zapracování návrhů do předloženého územního plánu sídelních celků.
 2. Zadání zpracování odborného odhadu na obecní nemovitost p.č. KV 20 v k.ú. Zahorčičky.
 3. Zprávu o nákladech na opravu obecních komunikací.
 4. Zprávu o podání žádosti o dotaci v rámci POV na opravu oplocení a snížení hladiny spodní vody na víceúčelovém hřišti v Hradišti.
 5. Návrh starosty obce na převod finančních prostředků ze Základního běžného účtu na účet Fondu rozvoje bydlení v částce 300.000,-Kč.
 6. Zprávu o porušení tarasu ve vodním toku u nemovitosti čp.59 v Hradišti.
 7. Informaci i zajišťování evidence obyvatel dálkovým přístupem.
 8. Informaci o nátěru autobusových čekáren ve spádových obcích.

Novák Pavel - místostarosta 
Braun Petr - starosta 
Ověřovatelé:  Novák Pavel, Punčochářová Hana

Zveřejněno: 25.6.2010