USNESENÍ č.3/2009

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 25. 6. 2009 v Bezděkově od 19.00 hodin

USNESENÍ č.3/2009
Usnesení z veřejného zasedání ze dne 25. 6. 2009 v Bezděkově od 19.00 hodin

Zastupitelstvo obce :

Schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.
 2. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Hradiště za rok 2008 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2008 bez výhrad.
 3. Inventarizaci majetku Obce Hradiště k 31. 12. 2008.
 4. Rozpočtová opatření č.2/2009 a č.3/2009.
 5. Změnu stanov Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství v bodě 2, článku V. stanov. Konkrétně se změnou výše poplatku na obyvatele a rok z dosavadních 20,-Kč na navrhovaných 30,-Kč za obyvatele každé členské obce Svazku a to s účinností od 1. 1. 2009.
 6. Nové Podmínky rozhodnutí o udělení dotace na typový projekt CzechPOINT – Kontaktní místo, Prioritní osa IOP 6. 2. – Zavádění ICT v územní veřejné správě.
 7. Smlouvu o programátorském servisu a podpoře na poskytování služeb k programovému vybavení MZDY 2000 s firmou Alfa Software, s.r.o. se sídlem Pražská 22, Klatovy.
 8. Výpověď „Smlouvy o poskytování programátorského servisu“ s NJK UNICOS, spol. s.r.o.
 9. Osvobození od platby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro jedenáct občanů.
 10. Záměr odprodeje vyřazeného majetku: multifunkční zařízení a osobní počítač.
 11. Finanční příspěvek v částce 10.000,-Kč od Krajského úřadu Plzeňského kraje na projekt „Zahorčičky-vydání publikace o historii a současnosti sídelní lokality“.
 12. Podání žádosti do II. kola o dotaci na obnovu místních komunikací a budování veřejných prostranství v obcích správního obvodu Obce Hradiště.
 13. Umístění fotovoltaické elektrárny dle předloženého nákresu v KN mapě na pozemku p. č. KN 2273 v k. ú. Hradiště a záměr její výstavby.
 14. Záměr prodeje nebo směny části pozemku p. č. 2268 v k. ú. Hradiště ve vlastnictví Obce Hradiště po dohodnutí podmínek.
 15. Finanční příspěvek v částce 5.000,-Kč paní (***), bytem Hradiště 72, na speciální stavěcí zařízení.

Neschvaluje:

 1. Osvobození od platby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro čtyři občany.

Povoluje:

 1. Panu (***) pokácení 6 kusů stromů /bříz/ na pozemku p.č. 32 a 14/2 v k. ú. Bezděkov.
 2. Panu (***) redukční řez vzrostlé vrby na pozemku p.č. 13 v k. ú. Bezděkov.
 3. Panu (***) redukční řez vzrostlého stromu na pozemku p.č. 1508/9 v k. ú. Hradiště.

Projednalo:

 1. Situaci ohledně uvolněného obecního bytu v Hradišti čp. 77. Po vyřešení soudního sporu s nájemci bude byt nabídnut k odprodeji.

Pověřuje:

 1. Starostu obce podepsáním smlouvy o poskytnutí účelové dotace v částce 10.000,-Kč s Krajským úřadem Plzeňského kraje.
 2. Starostu obce, aby dohodl způsob předání nebo převod finančního příspěvku pro (***).

Bere na vědomí:

 1. Zprávy Finančního výboru č.2/2009 a č.3/2009.
 2. Zpracované „Průzkumy a rozbory“ Územního plánu zájmového území Obce Hradiště.
 3. Informaci o rozborech pitné vody.
 4. Žádost VHD Hradiště o koupi obecního bytu v Hradišti čp. 77.

Braun Petr - starosta
Novák Pavel-místostarosta

Zveřejněno: 02.9.2009