Usnesení č.3 / 2006

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 14.4.2006 v Hradišti.

USNESENÍ č. 3/2006
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 14.4.2006 v Hradišti

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

  1. Vstup obce Hradiště do „Zájmového sdružení právnických osob PRÁCHEŇSKO“ se sídlem Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice a úhradu vstupního poplatku a členského příspěvku za rok 2006.
  2. Zakladatelskou smlouvu zájmového sdružení právnických osob Prácheňsko ze dne 25.6.2001.
  3. Stanovy „Zájmového sdružení právnických osob Prácheňsko“ ze dne 25.6.2001.
  4. Cenovou nabídku elektroinstalace do kaple v Hradišti ze dne 10.4.2006 od fa.ELEKTRO-Stanislav Uhlík v celkové částce 27047,60 Kč.
  5. Osvobození od poplatku za likvidaci komunálních odpadů na rok 2006 dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2005 dvěma žadatelům dle přílohy k tomuto usnesení.
  6. V rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nezdřev provedení změny hranice mezi obcí Hradiště a obcí Nezdřev v k.ú. Bezděkov a v k.ú. Nezdřev dle výkazu o celkových výměrách č. 252-2004 / přírůstek 3082 m2 do k.ú. Bezděkov/.

Bere na vědomí:

  1. Žádost o příspěvek na ekologické vytápění od (***).
  2. Zprávu starosty obce o jednání s ředitelem a provozním náměstkem SÚS Starý Plzenec o stavu státních komunikací v našem obvodu a ústní žádost starosty obce o vyřešení současného stavu na komunikacích.
  3. Dopis ZKD Plzeň ze dne 13.3.2006 ohledně prodejny v Hradišti.
  4. Zprávu o získání dotace na opravu autobusové čekárny v Bezděkově.

Podepsáni:
Braun Petr - starosta
Novák Pavel-místostarosta

Ověřovatelé:
Suda Josef, Kondel František

Zveřejněno: 14.4.2006