USNESENÍ č.2/2010

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 7.5. 2010 v Hradišti od 20.00 hodin.

USNESENÍ č.2/2010

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 7.5. 2010 v Hradišti od 20.00 hodin

Zastupitelstvo obce:
Jmenuje:

 1. Ověřovatele zápisu –  Chvátal Jiří, Ing. Červený František

Schvaluje:

 1. „Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2009“ a „ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2009“ – s výhradou.
 2. Přijetí systémových opatření k nápravě chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 13 Odst.1 písm. b/ zákona č. 420/2004 Sb.
 3. Prodej části obecního pozemku p.č. 2122/2 v k.ú. Hradiště za schválených podmínek pí. H.Chvátalové.
 4. Prodej, popřípadě směnu obecního pozemku p.č. 2122/3 v k.ú. Hradiště za pozemek KN 99/3 v k.ú. Hradiště pí. M. Jiřincové, pí. M.haisové a pí. V.Šedivé.
 5. Záměr směny pozemku p.č. 2113/2 v k.ú. Hradiště ve vlastnictví Obce Hradiště za pozemek KN p.č. 79/3 v k.ú. Hradiště ve vlastnictví pí. M.Krejčové.
 6. Záměr prodeje částí obecních pozemků PK p.č. 618 a PK p.č. 614 obě v k.ú. Bezděkov na základě zpracovaného geometrického plánu pro výstavbu rybníka.
 7. Osvobození od místního poplatku za likvidaci odpadů v roce 2010 těmto občanům: L.Nepokojová, I.Nepokojová, Jan Antoš, Jakub Antoš, B.Antošová, J.Punčochář, P.Jiřinec, J.Bláhová.
 8. Záměr prodeje nemovitosti na pozemku KN st.20 v k.ú. Zahorčičky.
 9. Bezúplatný převod hřbitova v obci Bezděkov p.č. 1020 o výměře 872 m2 Obci Hradiště od Římskokatolické farnosti Kadov u Blatné, s tím, že obec Hradiště požaduje předložení podmínek převodu.

Bere na vědomí:

 1. Zprávu Finančního výboru obce ze dne 26.4.2010.

Neschvaluje:

 1. Podepsání „Přílohy č.2“ k nájemní smlouvě č. 7092 mezi VHD Hradiště a Obcí Hradiště.

Novák Pavel - místostarosta 
Braun Petr - starosta 
Ověřovatelé: Chvátal Jiří, Ing. Červený František  

Zveřejněno: 08.5.2010