Usnesení č.2/2009

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 27.3.2009 v Hradišti od 19.00 hodin.

USNESENÍ č.2/2009
Usnesení z veřejného zasedání ze dne 27.3.2009 v Hradišti od 19.00 hodin

Zastupitelstvo obce :

Stanovuje:

 1. Minimální počet 3 členů a jednoho zapisovatele okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu na území ČR v r.2009.
 2. Že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operací překročen stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu r.2009 /v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje/.
 3. Že při realizaci jmenovitých investičních akcí lze do výše 5% rozpočtu akce použít investiční prostředky na související neinvestiční výdaje.

Schvaluje:

 1. Rozpočtové opatření č.1/2009.
 2. Dodatek č.1/2009 ke „Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní dopravou“ na rok 2009 v částce 5260,-Kč.
 3. Firmu Miroslav Bittengl LT CAMP Nýřany na dodávku software a hardware na zřízení kontaktního místa veřejné správy – místního pracoviště Czech POINT.
 4. Finanční příspěvek Oblastní charitě Strakonice na rok 2009 z rozpočtu obce v částce 2000,-Kč.
 5. Projektovou dokumentaci na „Veřejné kryté pódium“ v Bezděkově s předběžnou realizační cenou 610122,- Kč, vypracovanou Ing. St.Šornou.
 6. Změnu katastrální hranice mezi k.ú. Zahorčičky a k.ú. Hradiště u Kasejovic v rámci KPÚ Zahorčičky dle mapového podkladu / nově vyprojektovaná cesta HPC 2 Hradiště bude ležet celá v k.ú. Hradiště u Kasejovic a nová katastrální hranice povede po pravé straně této cesty ve směru na Zahorčičky/.
 7. Podání žádosti o dotaci ve druhém kole z Programu rozvoje venkova na regionálním odboru SZIF České Budějovice na projekt „Obnova místních komunikací a budování veřejných prostranství v Obci Hradiště“.
 8. Znění dopisu – odpověď na stížnost občanů Hradiště.

Projednalo a neschvaluje:

 1. Využití zpevněné manipulační plochy v k.ú. Bezděkov na st.p. 55 ke zpracování biomasy a kompostování.
 2. Kácení jednoho kusu vzrostlého dubu na pozemku p.č. 2119/2 v k.ú. Hradiště.

Pověřuje:

 1. Starostu obce podpisem „Smlouvy i zřízení pracoviště Czech POINT“.
 2. Starostu obce vyrozumět Oblastní charitu Strakonice o rozhodnutí Zastupitelstva obce Hradiště ohledně finančního příspěvku na rok 2009.
 3. Starostu obce vyrozumět ZO ČSV, o.s. Kasejovice o rozhodnutí o jejich žádosti o mimořádný finanční příspěvek.
 4. Starostu obce odesláním odpovědi na stížnost všem podepsaným občanům Hradiště.

Bere na vědomí:

 1. Žádost p. Z. Šindeláře a p. F. Cina .
 2. Výsledky kontroly zaměstnanců KÚPK zaměřené na dodržování účelového využití finančních prostředků v rámci PSOV Plzeňského kraje 2008.

Braun Petr - starosta
Novák Pavel-místostarosta

Zveřejněno: 14.4.2009