Usnesení č.2 / 2008

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného v Hradišti 25.4.2008.

USNESENÍ č. 2/2008
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného 25.4.2008 v Bezděkově

Zastupitelstvo obce

Schvaluje:

 1. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Hradiště za rok 2007 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2007 s výhradou a přijímá systémová opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve „Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Hradiště za rok 2007.
 2. Poskytnutí půjčky z „Fondu rozvoje bydlení obce Hradiště a jejích částí Zahorčiček a Bezděkova“ panu (***) v celkové finanční částce 100.000,--Kč.
 3. Odprodej všech podílových listů podílového fondu PIONEER a pověřuje starostu obce podepsáním žádosti o odprodej těchto podílových listů.
 4. Návrh rozpočtu „Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství“ na rok 2008 v nezměněném znění.
 5. Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007.
 6. Odkoupení části pozemku p.č./KN/ 2153/1 v k.ú.Hradiště od Pozemkového fondu ČR a úkony s tím spojenými.
 7. Pronájem obecních pozemků p.č. 619 a p.č. 620 v k.ú. Bezděkov panu (***) za cenu 800,-Kč/ha.
 8. Uzavření smlouvy o dílo s fa. JIHOSPOL, a.s. na akci „Přístavba společenského objektu v obci Hradiště – č.par.2031 /KN/ v k.ú. Hradiště u Kasejovic“ za sjednanou cenu 902.247,--Kč.
 9. Podání žádosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy městu Kasejovice na výkon přenesené působnosti svěřené orgánům každé obce v rozsahu stanoveném zákonem č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a předpisů. V případě, že žádosti nebude vyhověno, obec Hradiště požádá o uzavření veřejnoprávní smlouvy město Nepomuk.
 10. Opravu obecní komunikace „POD VRCHEM“ v Hradišti a to recyklovanou asfaltovou drtí, kterou dodá Recyklační centrum stavebních odpadů Blovice.
 11. Zaslaní žádosti na Katastrální úřad Nepomuk o zahájení prací na geodetické zaměření intravilánu obce Hradiště v k.ú. Hradiště a zdigitalizování zbývajícího katastrálního území obce Hradiště.
 12. Podání žaloby u soudu na zrušení bytové náhrady rodiny (***)V.Doležala z důvodu neplacení nájemného z obecního bytu, a zmocňuje advokátku Mgr. Zdeňku Klímovou k podání této žaloby soudu.

Neschvaluje:

 1. Zrušení poplatku za likvidaci odpadů na rok 2008   (***) a (***).
 2. Zrušení Katastrálního úřadu v Nepomuku.

Se seznámilo:

 1. Se „ Strategií MAS Pošumaví“.

Bere na vědomí:

 1. Zprávu Finančního výboru obce Hradiště č. 3/2008 a č. 4/2008.
 2. Rozpočtové změny č.1/2008 .
 3. Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2007 „Sdružení obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství“.
 4. Přidělení dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2008 na akci „Úprava veřejného prostranství a výsadba vhodné zeleně v Hradišti“ v celkové částce 210.000,--Kč.
 5. Poskytnutí účelové dotace v rámci Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2008 na projekt „Hradiště-vydání publikace o historii a současnosti obce“ v celkové částce 10.000,--Kč.
 6. Zrušení nevyužívaného VTA v Bezděkově.
 7. Informaci o možnosti získání dotace v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro občany obce.
 8. Informaci o zvýšení koeficientu sazby daně z nemovitostí od roku 2009.

Podepsáni:
Braun Petr – starosta
Novák Pavel-místostarosta

Zveřejněno: 02.5.2008