Usnesení č.2 / 2006

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 27.1.2006 v Hradišti.

USNESENÍ č. 2/2006
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hradiště konaného dne 27.1.2006 v Hradišti

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

 1. Vyhlášení výběrového řízení do „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Hradiště a jejích částí Zahorčiček a Bezděkova.
 2. Osvobození od poplatku za likvidaci komunálních odpadů na rok 2006 dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2005 dvanácti žadatelům dle přílohy k tomuto usnesení.
 3. Zvýšení odměn členům zastupitelstva obce Hradiště od 1.2.2006 takto:
  starosta obce – zvýšení o 1.000,-Kč
  zástupce starosty – zvýšení o 600,- Kč
  předsedové výborů – zvýšení o 150,- Kč
  ostatní členové zastupitelstva – zvýšení o 40,-Kč
 4. Dodatky č.15, č.16, č.17 a č.18 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s fa. Rumpold-P s.r.o. Plzeň na rok 2006.
 5. Ukončení členství v dobrovolném svazku obcí „Mikroregion Nepomucko“ s účinností od 27.1.2006 a storno faktury č.3/2006 na úhradu členského podílu do Mikroregionu Nepomucko na rok 2006 v částce 7.920,-Kč.
 6. Úhradu příspěvku v celkové výši 6.000,-Kč na rok 2006 a roky předešlé na zajištění lékařské služby LSPP – Poliklinika Nepomuk s.r.o a na zajištění výjezdového místa RZS v objektu Hasičské zbrojnice Nepomuk. Při zajištění této služby zastupitelstvo obce Hradiště požaduje vyčíslení nákladů, jmenný seznam s uvedením data ošetření pacientů z našeho správního obvodu .

Bere na vědomí:

 1. Pozbytí jednoho mandátu člena zastupitelstva. Zastupitelstvo obce Hradiště bude rozhodovat v počtu osmi členů a nadpoloviční většina pro přijetí usnesení je pět členů zastupitelstva.
 2. Žádost o příspěvek na ekologické vytápění od (***).
 3. Dopis ZKD Plzeň ze dne 13.3.2006 ohledně prodejny v Hradišti.
 4. Úhrada faktury za stavbu autobusové čekárny v Hradišti bude provedena po převzetí dokončeného díla.

Neschvaluje:

 1. Vyčíslení nákladů na ošetření pacientů ze správního obvodu obce Hradiště pro jeho neúplnost /chybí konkrétní jména osob, doba ošetření atd…/.

Ukládá:

 1. Starostovi obce z důvodu stížností občanů obce jednat s patřičnými úřady ohledně zajištění funkčnosti služby první pomoci.

Podepsáni:
Braun Petr - starosta
Novák Pavel-místostarosta

Ověřovatelé:
Suda Josef, Krliš Václav

Zveřejněno: 27.1.2006