USNESENÍ č.1/2010

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 5.2.2010 v Bezděkově od 19.00 hodin

USNESENÍ č.1/2010
Usnesení z veřejného zasedání ze dne 5.2.2010 v Bezděkově od 19.00 hodin

Zastupitelstvo obce:

Jmenuje:

 1. Ověřovatele zápisu – Novák Pavel, Punčochářová Hana

Schvaluje:

 1. Rozpočtové opatření č. 10/2009.
 2. Vyrovnaný rozpočet na rok 2010 v částce 3.300.000,-Kč.
 3. Variantu č.1 navrženou Svazkem obcí okresu P-J pro odpadové hospodářství pro další zachování svazku.
 4. Dodatky č. 36-č. 40 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s firmou RUMPOLD.
 5. Dodatek č. 1/2010 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou.
 6. Projektovou dokumentaci na akci „Kulturní centrum Bezděkov“ ze dne 3.12.2009, vypracovanou fa. Ateliér Penta, Strakonice.
 7. Záměr prodeje obecního pozemku KN p.č. 2122/3 v k.ú. Hradiště o výměře 89 m2.
 8. Prominutí místního poplatku za likvidaci odpadů v obci na rok 2010 sl. (***) a p. (***).

Bere na vědomí:

 1. Vyúčtování rozpočtu Svazku obcí okresu P-J pro odpadové hospodářství za rok 2009.
 2. Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu P-J pro odpadové hospodářství na rok 2010.
 3. Žádost pana R.Vlka ze dne 29.1.2010.
 4. Dopis p. M. Holuba ze dne 14.12.2009.
 5. Dopis pí. H.Chvátalové ze dne 11.1.2010
 6. Výzvu občanům o podání připomínek ke zpracovanému Územnímu plánu dle „Záměrů na změny využití územních sídelních celků Obce Hradiště“.

Revokuje:

 1. Bod 12 usnesení č.6/2009 ze dne 18.12.2009 /nesouhlas s projektovou dokumentací na akci „Kulturní centrum Bezděkov“/.

Podepsáni:
Braun Petr - starosta
Novák Pavel - místostarosta
Ověřovatelé: Novák Pavel, Punčochářová Hana

Zveřejněno: 08.2.2010