Usnesení č.1 / 2009

Usnesení z veřejného zasedání ze dne 16.1.2009 v Bezděkově od 19.00 hodin

USNESENÍ č. 1/2009
Usnesení z veřejného zasedání ze dne 16.1.2009 v Bezděkově od 19.00 hodin

Zastupitelstvo obce

Projednalo a schvaluje:

 1. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace , která bude poskytnuta v souladu s Integrovaným operačním programem „E-Government v obcích – Czech POINT“.

Schvaluje:

 1. Vyrovnaný rozpočet na rok 2009 v celkové částce 3300 tis.Kč.
 2. Rozpočtový výhled na roky 2009 až 2011.
 3. Aktualizaci cenových návrhů pro rok 2009 od fa. Rumpold Plzeň za sběr a likvidaci odpadů.
 4. Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., Praha 4.
 5. Rozpočtové změny č.9 a č.10 za rok 2008.
 6. Vydání publikace o historii obce Zahorčičky v roce 2009.
 7. Položení dlažby v klubovně v Hradišti.
 8. Firmu UrbioProjekt, Bělohorská 3, Plzeň pro zhotovení Územně plánovací dokumentace pro Obec Hradiště a souhlasí s uzavřením smlouvy včetně platebního kalendáře s touto firmou.
 9. Podání žádosti o dotaci na zhotovení ÚPD z dostupných finančních fondů .

Projednalo a neschvaluje:

 1. Podepsání „Smlouvy o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů“ s městem Nepomuk.
 2. Nabídku na zajištění projektové dokumentace k výstavbě vodní nádrže v Hradišti.

Zplnomocňuje:

 1. Firmu Rumpold-P s.r.o. Plzeň, k výkonu závazků obce vyplývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s akciovou společností EKO-KOM ze dne 14.12.2005. Zároveň pověřuje firmu Rumpold-P, s.r.o. Plzeň vystavováním faktur ve smyslu Smlouvy a Dodatku k této smlouvě a to: jménem obce na účet firmy.

Pověřuje:

 1. Starostu obce podepsáním dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s., Praha 4.
 2. Starostu obce podpisem plné moci s fa. Rumpold-P, s.r.o., Plzeň ohledně výkonu závazků obce vyplývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů ze dne 14.12.2005.
 3. / Starostu obce podepsáním „ Pověření pro svozovou firmu k uplatňování garančního režimu“.

Bere na vědomí:

 1. Žádost SDH Bezděkov o výstavbu přístřešku u čp.25 v Bezděkově.
 2. Zprávu advokátky Mgr. Klímové ve věci zastupování žaloby a její zastupování v rámci substituce .
 3. Předložené nabídky na zpracování projektové dokumentace „Stavba kanalizace v Hradišti“ a bylo rozhodnuto, že z důvodu jiných projekčních činností nebude provedeno zadání zpracování této projektové dokumentace v roce 2009.
 4. Oznámení J.Křivance o nenadálých událostech, které zapříčinili to, že není schopen dokončit zpracování projektové dokumentace na legalizaci stavby klubovny v Hradišti.

Podepsáni:
Braun Petr – starosta
Novák Pavel-místostarosta

Zveřejněno: 20.1.2009