Usnesení č.1 / 2008

Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného 28.2.2008 v Bezděkově

USNESENÍ č. 1/2008
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného 28.2.2008 v Bezděkově

Zastupitelstvo obce

Schvaluje:

 1. Rozpočtové opatření č.3/2007 v předloženém znění.
 2. Rozpočet na rok 2008 v předloženém znění.
 3. Pronájem obecních pozemků v k.ú.Hradiště pracovní číslo: část 1/44, 1/41, 1/39, část 1/147, část 1/56 a 1/53 panu J.Vocelkovi.
 4. Pronájem obecních pozemků v k.ú.Hradiště pracovní číslo: 1/103 panu P.Chvátalovi.
 5. Pronájem obecních pozemků v k.ú.Hradiště pracovní číslo: část 1/3, část 1/46, část 1/75, část 1/92, část 1/115, část 1/116, část 1/135, část 1/136, biokoridor 1/181, biokoridor 1/185, biokoridor 1/163 a 1/187 panu P.Braunovi.
 6. Pronájem obecních pozemků v k.ú.Hradiště pracovní číslo: 1/18 manželům M. a M. Merhoutovým.
 7. Pronájem obecních pozemků v k.ú.Hradiště pracovní číslo: 1/2, 1/3, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 1/13, 1/16, 1/17, 1/18, 1/22, 1/27, 1,29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/36, 1/37, 1/38, 1/46, 1/50, 1/51, 1/52, 1/56, 1/61, 1/64, 1/65, 1/66, 1/67, 1/68, 1/71, 1/74, 1/75, 1/80, 1/85, 1/87, 1/88, 1/89, 1/92, 1/97, 1/98, 1/106, 1/107, 1/113, 1/114, 1/115, 1/116, 1/119, 1/135, 1/136, 1/137, 1/140, 1/141, 1/142, 1/143, 1/144, 1/147, 1/162, 1/163, 1/164, 1/166, 1/167, 1/176, 1/181, 1/184, 1/185, 1/191 a 1422 Výrobně hospodářskému družstvu v Hradišti.
 8. Osvobození od platby místního poplatku za likvidaci odpadu na rok 2008 devíti občanům obce.
 9. Záměr pronájmu obecních pozemků p.č. 619 a 620 v k.ú.Bezděkov.
 10. Pokácení pěti olší na obecním pozemku p.č. 1504/1 /KN/ v k.ú. Hradiště.
 11. Podání žádosti o zajištění finančních prostředků formou úvěru u peněžního ústavu na akci „ Přístavba společenského objektu´´ v Hradišti, a pověřuje starostu obce jejím podáním.
 12. Zakoupení velkého stanu a zahradních souprav.

Neschvaluje:

 1. Pronájem obecních pozemků pracovní číslo 1/85, 1/89 a 1/162 M. a M. Merhoutovým.

Pověřuje:

 1. Starostu a místostarostu obce schválením rozpočtových změn do částky 50.000,- Kč s tím, že na příštím zasedání budou zastupitelstvo obce o provedených rozpočtových změnách informovat.

Bere na vědomí:

 1. Vyhlášení výběrového řízení do „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Hradiště a jejích částí Zahorčiček a Bezděkova na rok 2008.
 2. Výsledky kontroly Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň-jih .

Podepsáni:
Braun Petr – starosta
Novák Pavel-místostarosta

Zveřejněno: 07.3.2008