Usnesení č.1 / 2007

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 23.2.2007 v Hradišti

Usnesení č.1/07
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 23.2.2007 v Hradišti

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

 1. Rozpočtové opatření č.3 k 31.12.2006.
 2. Osvobození od místního poplatku za likvidaci odpadu na rok 2007 sedmi žadatelům.
 3. Návrh dodatku č.1 ke smlouvě ze dne 16.12.2003 o nájmu nebytových prostor-Bezděkov čp.25 a pověřuje starostu obce k jeho podepsání.
 4. Dodatky č. 21, 22, 23, 24 a 25 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s firmou RUMPOLD Plzeň.
 5. Stavbu polních cest v k.ú. Nezdřev v rámci KPÚ, plánu společných zařízení dle předloženého zákresu trasy.
 6. Pomístní názvosloví dle seznamu pomístních názvů v k.ú. Hradiště.
 7. Odprodej /předání/ plechového přístřešku z bývalé MŠ panu (***) za odstranění betonového základu přístřešku včetně úpravy terénu tj. urovnání a osev trávníku.
 8. Návrh PaeDr Kotyzové, aby její známý pracovník „Šumavského národního parku“ provedl odborné posouzení k ořezání vzrostlých lip v obci.

Neschvaluje:

 1. Návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2007.
 2. Snížení platby místního poplatku za likvidaci odpadu pro občany mající trvalý pobyt v rodinném domě čp.24 v Bezděkově.

Bere na vědomí:

 1. Žádost manželů (***) o zakoupení odpadních rour na pozemek p.č. 2056/1 před jejich stavbou v Hradišti. Pokud finanční možnosti dovolí, budou v průběhu roku 2007 roury zakoupeny a obec zajistí jejich pokládku na výše uvedený pozemek.
 2. Žádost pana (***) na dořešení přejezdu přes pozemkovou parcelu č. 708/6 v k.ú. Bezděkov.
 3. Podání žádosti o dotaci na opravu dláždění podél státní komunikace od hasičské zbrojnice k vjezdu do VHD Hradiště a na rekonstrukci místních rozhlasů v rámci „Mikroregionu obcí na povodí Hradišťského potoka“.
 4. Informaci o průběhu KPÚ v k.ú. Zahorčičky.
 5. Informaci o zpracování dřeva po kalamitě v obecních lesích.

Podepsáni:
Braun Petr - starosta
Novák Pavel-místostarosta

Zveřejněno: 24.2.2007