Usnesení 8/2011

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 29.12.2011.

8/2011
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 29.12.2011.

Zastupitelstvo obce:

Určuje:

  1. Ověřovateli  zápisu  Václava Šulce a Karla Čadu  a zapisovatelem Alžbětu Tesařovou. 

Schvaluje:

  1. Program zasedání.
  2. Vyrovnaný rozpočet na rok 2012 v částce  3.500.000,-Kč. Schválený rozpočet na rok 2012 je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
  3. Tyto vnitřní předpisy: vnitro-organizační směrnici k vedení účetnictví obce Hradiště, směrnici k finanční kontrole, směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků obce Hradiště včetně přílohy č.1- plán inventur na r.2011 a odpisový plán obce Hradiště.
  4. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1026/1 v k.ú. Bezděkov u Kasejovic ve vlastnictví obce Hradiště do vlastnictví Plzeňského kraje.

     

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Václav Šulc, Karel Čada a zapisovatelka Alžběta Tesařová.

Zveřejněno: 02.1.2012