Usnesení 6/2015

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 8.12.2015.

Usnesení  6/2015
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 8.12.2015.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

  1. Program zasedání.
  2. Vyrovnaný rozpočet na rok 2016 v částce 4.200.000,- Kč. Schválený rozpočet na rok 2016 je nedílnou přílohou tohoto usnesení.
  3. Záměr pachtu pozemků v k. ú. Bezděkov u Kasejovic p. č. 1503 a p. č. 1487.
  4. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Neschvaluje:
  5. Poskytnutí daru na zřízení nového babyboxu v Příbrami.           

Bere na vědomí:

  1. Kontrolu usnesení ze zasedání č. 5/2015.
  2. Informaci o veřejnoprávní kontrole na hospodaření s veřejnými prostředky – dohody o VPP.
  3. Informaci o povinnosti obce provozovat kanalizační síť odborným zástupcem.

ověřuje:

  1. Starostku obce oslovit majitele rybníčka u č. p. 2 v Hradišti, aby zamezil prosakování vody z hráze rybníčka.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Pavel Novák, Jana Rolníková a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 22.12.2015