Usnesení 6/2013

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 12.12.2013.

6/2013
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 12.12.2013.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

  1. Program zasedání.
  2. Rozpočtové provizorium a pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014.
  3. Výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Hradiště na rok 2014 ve stejné výši jako v roce 2013 a přidělování registračních a jednorázových známek na likvidaci SKO dle předloženého návrhu.
  4. Doplnění místního rozhlasu v Bezděkově reproduktory.
  5. Pronájem bytu č. 2 v Hradišti čp.62 panu M. Syechkovovi, bytem Polánka 21.

Přijímá:

  1. Rozpočtové opatření č.8/2013.

Bere na vědomí:

  1. Informaci o průběhu oprav havarijního stavu budovy čp.62 v Hradišti.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Červený František a Merhout Miroslav a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 16.12.2013