Usnesení 6/2012

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 18.12.2012.

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 18.12.2012.

Zastupitelstvo obce:


Určuje:

Ověřovateli zápisu Pavla Nováka a Miroslava Merhouta a zapisovatelem Alžbětu Tesařovou.

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Rozpočtová opatření č.8/2012 a č.9/2012.
 3. Vyrovnaný rozpočet na rok 2013 v částce 3.500.000,-Kč.
 4. Pronájem bytu č.4 v čp. 41 v Bezděkově panu J. Tikalovi bytem Kotouň 22 E.
 5. Znění nájemní smlouvy na pronájem obecních bytů od 1.1.2013 dle předloženého návrhu.
 6. Částku 1.500,-Kč měsíčně za pronájem obecního bytu č.5 v Bezděkově čp.41 od 1.1.2013.
 7. Přidělování registračních a jednorázových známek na likvidaci SKO v obci Hradiště od 1.1.2013 dle předloženého návrhu.
 8. Návrh „Darovací smlouvy“ na bezplatný převod hřbitova v Bezděkově včetně márnice do vlastnictví obce Hradiště v předloženém znění.
 9. Úhradu neinvestičních nákladů na žáka MŠ z Obce Hradiště Obci Svéradice za rok 2012 v celkové částce 1000,-Kč.

Souhlasí:

 1. S provedením stavby „Přístřešek pro volné ustájení skotu a sklad krmiv“ na pozemku parc.č. 2526 v k.ú. Hradiště u Kasejovic za předpokladu dodržení stavebního zákona.
 2. S provedením oplocení pozemku parc.č. 536 v k.ú. Zahorčičky ve vlastnictví R. Vlka.

Neschvaluje:

 1. Prodej obecního pozemku p.č. 2879 v k.ú. Hradiště u Kasejovic.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Pavel Novák a Miroslav Merhout a zapisovatelka Alžběta Tesařová.

Zveřejněno: 19.12.2012