Usnesení 6/2011

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 27.10.2011.

6/2011
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 27.10.2011.

Zastupitelstvo obce:
Určuje:

 1. Ověřovateli  zápisu  Petra Brauna a Miroslava Merhouta  a zapisovatelem Alžbětu Tesařovou.     

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č. 6/2011 k 30.9.2011
 3. Inventarizační komisi  k zajištění inventarizace pro rok 2011 dle předloženého návrhu.     
 4. Úhradu nákladů na žáky ZŠ a MŠ z Obce Hradiště Městu Kasejovice za rok 2011 dle  „Dohody na rok 2011“ v celkové částce 89.800,- Kč.   
 5. Zadání územního plánu obce Hradiště. 
 6. Prodej obecního bytu v čp.77 v Hradišti za sníženou cenu.
 7. Finanční příspěvek na dopravu dětí do MŠ Kasejovice v částce 200,-Kč za měsíc pro Žanetu Chvátalovou, Natálii Vachuškovou a Andreu Chlandovou. Příspěvek se stanovuje od 1.11.2011 do 30.6.2012.
 8. Podání žádosti o dotace na rekonstrukci čp.25 v Bezděkově včetně elektroinstalace pokud toto bude splňovat vyhlášené podmínky.
 9. Výměnu poškozených kachlových kamen v obecním bytě v Bezděkově čp.41 v přízemí za funkční sporák p. Hájka.

Bere na vědomí:

 1. Zprávu Finančního výboru.
 2. Informaci o stavu budovy OÚ v Hradišti čp.62.
 3. Informaci o směně pozemků v k.ú. Hradiště.    
 4. Zprávu o dotačních titulech na opravu obecních komunikací.
 5. Zprávu o VPP a OPP v obci.

Projednalo:

1/ Návrh zadání Územního plánu obce Hradiště.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Petr Braun, Miroslav Merhout a zapisovatelka Alžběta Tesařová.

Zveřejněno: 16.11.2011