Usnesení 5/2015

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 27.10.2015.

5/2015 Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 27.10.2015.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Rozpočtový výhled obce Hradiště na roky 2015-2017.
 3. Inventarizační komisi k zajištění inventarizace pro rok 2015 dle předloženého návrhu.
 4. Dotaci ve výši 52.000,-Kč „Sdružení obcí na povodí Hradišťského potoka“ na spolufinancování projektu „Společná péče mikroregionu o vzhled a funkčnost veřejných ploch a místních komunikací“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se „Sdružením obcí na povodí Hradišťského potoka.
 5. Seznam parcelních čísel vybraných úseků komunikací, které budou předány na OÚ se žádostí o zařazení do kategorie místních komunikací.
 6. Doplnění dopravního značení na úsecích komunikací ve správě Obce Hradiště.
 7. Úhradu víceprací při opravě veřejných prostranství v částce 90.450,73 Kč.
 8. Základní prostor  prezentace v publikaci o správních obvodech, kterou připravuje vydavatelství PROXIMA Bohemia s.r.o.
 9. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace Hradiště-Lnáře.
 10. Odprodej částí obecních pozemků v k. ú. Hradiště u Kasejovic dle geometrického plánu č. 149-29/2015.

Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení ze zasedání č. 4/2015.
 2. Zprávu finančního výboru ze dne 2.9.2015.
 3. Sdělení manželů Holubových o odmítnutí finančního příspěvku od obce Hradiště.

Přijímá:

 1. Rozpočtová opatření č.6/2015 a č. 7/2015.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Josef Suda, Václav Krliš a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 02.11.2015