Usnesení 5/2014

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 29.9.2014.

5/2014 Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 29.9.2014.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Rozpočtový výhled Obce Hradiště na roky 2015 až 2017.
 3. Výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Hradiště na rok 2015 ve stejné výši jako v roce 2014 a přidělování registračních a jednorázových  známek na likvidaci  SKO dle předloženého návrhu.
 4. Cenu  za  pronájem obecních  zemědělských pozemků od roku 2015 v částce 1.700,-Kč/ha a rok.
 5. Uzavření dodatku k „Veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do   informačního   systému   územní    identifikace,   adres  a   nemovitosti č. MK/693/2011“ s Městem Kasejovice od 1.1.2015.
 6. Uzavření dodatku k „Veřejnoprávní smlouvě o přenesené působnosti na přestupkovou agendu v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze dne 4.2.2014“  s Městem Kasejovice od 1.1.2015.
 7. Snížení nájemného v bytě č.3 v Hradišti čp.62 na částku 1400,-Kč za měsíc počínaje 1.11.2014.
 8. Opravu odtoku požární nádrže „Sádlík“ v Bezděkově za cenu 40.000,-Kč. 9/ Zakoupení plechové garáže o rozměru 5x3 m pro SDH Bezděkov.

Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení č.4/2014 z 9.7.2014.
 2. Zprávu o činnosti Finančního výboru obce Hradiště v roce 2014.
 3. Zprávu o činnosti kontrolního výboru obce Hradiště od 31.10.2013 do 25.8.2014.
 4. Zprávu o průběhu uzavírání nájemních smluv na hrobová místa na veřejném pohřebišti v Bezděkově a o úhradách nájmů na příštích deset let.
 5. Informaci o jednání ohledně zabezpečení ohořelého objektu v Bezděkově.
 6. Informaci o poruše počítače k místnímu rozhlasu.

Přijímá:

 1. Rozpočtová opatření č.3/2014 a č.4/2014.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Karel Čada, Pavel Novák a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 21.10.2014