Usnesení 5/2013

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 31.10.2013.

5/2013
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 31.10.2013.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Územní plán Hradiště.
 3. Inventarizační komisi k zajištění inventarizace pro rok 2013 dle předloženého návrhu.
 4. Prodej pozemku p.č. 2700 v k.ú. Hradiště u Kasejovic pod vodním tokem v úseku mezi pozemky p.č. 2701 a p.č. 2695 panu Petru Chvátalovi, bytem Chlumská 1355, Blatná za cenu 3,50Kč/m2.

Přijímá:

 1. Rozpočtové  opatření č. 7/2013.

Vydává:

 1. Opatření obecné povahy – územní plán Hradiště.

Bere na vědomí:

 1. Zprávu finančního výboru ze dne 30.10.2013
 2. Zprávu kontrolního výboru ze dne 16.9.2013.
 3. Zprávu o projednání návrhu územního plánu Hradiště.
 4. Informaci o veřejném pohřebišti v Bezděkově.
 5. Informaci o prodejně ZKD Plzeň v Hradišti.

Ukládá:

 1. Starostce obce zajistit zveřejnění vydaného územního plánu Hradiště podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Nesouhlasí:

 1. S realizací vedení VN v k.ú. Hradiště dle předloženého návrhu.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Petr Braun a Václav Šulc a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 14.11.2013