Usnesení 5/2012

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 30.10.2012.

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 30.10.2012.

Zastupitelstvo obce:


Určuje:

Ověřovateli  zápisu  Františka Červeného  a Karla Čadu  a zapisovatelem Alžbětu Tesařovou.

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Rozpočtová opatření č.6/2012 a č.7/2012.
 3. Rozpočtový výhled obce Hradiště na roky 2013 až 2015.
 4. Inventarizační komisi k zajištění inventarizace pro rok 2012 dle předloženého návrhu.
 5. Úhradu nákladů na žáky ZŠ a MŠ z Obce Hradiště Městu Kasejovice za rok 2012 dle  „Dohody na rok 2012“ v celkové částce 84.400,- Kč.
 6. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 7. Bezúplatný převod hřbitova a márnice na pozemku p.č. 1020 v k.ú. Bezděkov ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Kadov u Blatné do vlastnictví Obce Hradiště.
 8. Dokoupení přijímače SSRN HZS ČR na dálkové ovládání pomocí JSVV ke stávajícímu bezdrátovému informačnímu systému ORKAN/MEDES.
 9. Záměr směny části pozemku p.č. 611 v k.ú. Zahorčičky ve vlastnictví Obce Hradiště za část  pozemku p.č. 614 v k.ú. Zahorčičky ve vlastnictví Radka Vlka.
 10. Částku 35,-Kč za pronájem 1 m2 obytné plochy v obecních bytech od 1.1.2013.
 11. Poskytnutí nejvýše 5000,-Kč na zakoupení kamen na tuhá paliva do pronajatých obecních prostor v Bezděkově čp.25 nájemkyni  pí. J. Kovářové s tím, že zakoupená kamna budou ve vlastnictví Obce Hradiště.

Volí:

 1. Předsedkyní  kulturní komise paní Olgu Šulcovou s účinností od 1.11.2012. 

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé František Červený a Karel Čada a zapisovatelka Alžběta Tesařová.

Zveřejněno: 05.11.2012