Usnesení 5/2011

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 25.8.2011.

Zastupitelstvo obce:
Určuje:

 1. Ověřovateli  zápisu  Karla Čadu a Pavla Nováka  a zapisovatelem Alžbětu Tesařovou. 

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Rozpočtová opatření č. 4/2011 k 30.6.2011 a  č. 5/2011 k 31.7.2011.
 3. Úhradu neinvestičních výdajů na žáka na rok 2011 Městu Blatná, zřizovateli ZŠ T.G. Masaryka Blatná, ve výši 13.000,-Kč.
 4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
 5. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradiště.
 6. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku ze psů.
 7. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o zrušení obecně závazných vyhlášek.
 8. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 , kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hradiště.
 9. Směnnou smlouvu na směnu obecního pozemku p.č. 2112/2 v k.ú. Hradiště u Kasejovic za pozemek p.č. 79/3 v k.ú. Hradiště u Kasejovic.
 10. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní  identifikace, adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech  s městem Kasejovice.       
 11. Podání žádosti o dotaci na část akce KC Bezděkov dle  původního projektu.
 12. Podání žádosti o dotaci na opravu obecních komunikací.
 13. Přidělování registračních a jednorázových známek na likvidaci směsného komunálního odpadu v obci od 1.1.2012 dle předložené přílohy.
 14. Zadání vypracování projektu na kanalizaci v Hradišti.     
 15. Neměnit podmínky směny pozemků v k. ú. Hradiště schválené  dne 25.5.2011. 

Bere na vědomí::

 1. Informaci o zřízení prezentace obce Hradiště na portále www.ziveobce.cz.
 2. Žádost manželů Zimmermannových ze dne 15.6.2011.
 3. Informaci o provedené kontrole na využití poskytnuté dotace z „PSOV 2010 Plzeňského kraje“.
 4. Stížnost paní Vodňanské ze dne 25.8.2011.
 5. Informaci p. Nováka o jednání se zástupcem ZKD Plzeň.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Karel Čada, Pavel Novák a zapisovatelka Alžběta Tesařová.

Zveřejněno: 02.9.2011