Usnesení 4/2015

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 19.8.2015.

4/2015
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 19.8.2015.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Opravu veřejných prostranství v Hradišti a v Bezděkově s dlážděním žulou.
 3. Poskytnutí finančního příspěvku v částce 10.000,-Kč manželům Marii a Václavu Holubovým na úhradu části nákladů na přístupovou cestu k nemovitosti čp.50 v Bezděkově.
 4. Podání žádosti o dotace na rekonstrukci lesní cesty v Křenči.

Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení ze zasedání č. 3/2015.
 2. Zprávu finančního výboru ze dne 1.7.2015.
 3. Zprávu kontrolního výboru ze dne 29.7.2015
 4. Zastavení exekuce proti oprávněnému Vilému Doležalovi.
 5. Informaci o digitalizaci intravilánu v k.ú. Hradiště u Kasejovic.
 6. Informaci o zpracování projektu na sjezd ze státní komunikace na pozemek p. č. 2267 v k. ú. Hradiště u Kasejovic.
 7. Informaci o projektu na ČOV u č. p. 62 v Hradišti.
 8. Informaci o opravě obecního bytu v Hradišti  č. p. 62.

Pověřuje:

 1. Starostku obce podpisem smlouvy o dílo na akci „Oprava veřejných prostranství“ za celkovou cenu úprav 896.052,66 Kč. 

Přijímá:

 1. Rozpočtové opatření č. 5/2015.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Daniela Benešová, Pavel Novák a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 02.9.2015