Usnesení 4/2012

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 16.8.2012.

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 16.8.2012.

Zastupitelstvo obce:

Určuje:

  1. Ověřovateli  zápisu  Petra Brauna  a Václava Šulce  a zapisovatelem Alžbětu Tesařovou.

Schvaluje :

  1. Program zasedání.
  2. Rozpočtová opatření č.2/2012, č.3/2012, č.4/2012 a č. 5/2012
  3. Úhradu neinvestičních výdajů na žáka na rok 2012 Městu Blatná, zřizovateli ZŠ T.G. Masaryka, Blatná, ve výši 9.749,-Kč.
  4. Vyhlášku č.1/2012 (Požární řád).
  5.  Záměr pronájmu obecního bytu v Bezděkově čp.41.

Souhlasí:

  1. S pomístním názvoslovím v k.ú. Bezděkov dle předložených seznamů.

Neschvaluje:

  1. Stavební úpravy na stavbě st. p. č. 20 v k.ú. Zahorčičky dle předložené projektové dokumentace.

Bere na vědomí:

  1. Výpověď z nájmu bytu v Bezděkově čp.41 a výpověď na odběr vody z obecního vrtu v Bezděkově ke dni 30.9.2012.
  2. Výpověď z členství v kulturní komisi obce od paní Hany Punčochářové.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Petr Braun a Václav Šulc a zapisovatelka Alžběta Tesařová.

Zveřejněno: 31.8.2012