Usnesení 4/2011

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 27.6.2011.

4/2011
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 27.6.2011.

Zastupitelstvo obce:

Určuje:

 1. Ověřovateli  zápisu  Miroslava Merhouta a Františka Červeného  a zapisovatelem Alžbětu
  Tesařovou.

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č.3/2011.
 3. „Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2010“  a „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2010“.
 4. Přijetí systémového opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných za uplynulé roky ve smyslu ustanovení § 13 odst.1 písm. b/ zákona č.420/2004 Sb.
 5. Poskytnutí finančního příspěvku ZKD Plzeň na zachování místních prodejen v Hradišti a Bezděkově, za podmínek, které budou dohodnuty se zástupci ZKD Plzeň.
 6. Inventarizaci za rok 2010 k 31.12.2010.

Bere na vědomí::

 1. Zprávu o skartačním řízení, spojeného s odbornou prohlídkou písemností a odbornou archivní dohlídkou spisové služby, které proběhlo dne 17.6.2011 u Obecního úřadu Hradiště.

Pověřuje:

 1. Jednáním se zástupci ZKD Plzeň ohledně zachování provozu prodejen v Hradišti a Bezděkově pana Pavla Nováka a pana Miroslava Merhouta.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé a zapisovatel.

Zveřejněno: 29.6.2011