Usnesení 3/2016

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 7.6.2016.

3/ 2016
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 7.6.2016.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č.2/2016
 3. Závěrečný účet Obce Hradiště za rok 2015 bez výhrad.
 4. Účetní závěrku Obce Hradiště za rok 2015.   
 5. Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce místní komunikace Hradiště-Lnáře v k. ú. Hradiště“ mezi zhotovitelem HYDRO&KOV s.r.o., Třeboň a objednatelem Obec Hradiště, Hradiště 62.
 6. Proplácení cestovních náhrad členům zastupitelstva obce Hradiště, účetní obce, zaměstnanci obce, starostovi, veliteli a strojníkovi SDH Hradiště a SDH Bezděkov na rok 2016.
 7. Pronájem obecního bytu č.2 v Hradišti č.p. 62 panu Jiřímu Bílému, bytem Mladý Smolivec 95 od 13.6.2016.
 8. Záměr pachtu části pozemku (cca 150 m2) p. č. KN 1292 v k. ú. Bezděkov u Kasejovic.
 9. Zhotovitele pro „Rekonstrukci sociálního zařízení-Bezděkov č.p. 41“ firmu STAFIS-KT s.r.o., Pačejov –nádraží 74.

Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení ze zasedání č. 2/2016.
 2. Zprávu o výsledku hospodaření obce Hradiště za rok 2015.
 3. Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2015.
 4. Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2015.

Pověřuje:

 1. starostku Obce Hradiště, aby sepsala o úkonu schválení účetní závěrky za rok 2015 protokol.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Jana Rolníková, Václav Krliš a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 13.6.2016