Usnesení 3/2015

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 29.6.2015.

3/2015 Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 29.6.2015.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

  1.  Program zasedání.
  2. Odprodej části pozemku p. č. 1508/40 v k. ú. Hradiště u Kasejovic V. Topinkovi za cenu 30,-Kč za m2. Kupující zajistí zpracování kupní smlouvy, podání a úhradu za vklad do katastru nemovitostí a zpracování geometrického plánu na své náklady.
  3. Odprodej částí pozemků p. č. 1504/1 a p. č. 2072/2 v  k. ú. Hradiště u Kasejovic V. Topinkovi za cenu 30,-Kč za m2. Kupující zajistí zpracování kupní smlouvy, podání a úhradu za vklad do katastru nemovitostí a zpracování geometrického plánu na své náklady.
  4. Firmu EUROVIA Silba, a.s. na realizaci zakázky „Oprava veřejných prostranství“ za cenu 231.932,85 Kč bez DPH v Hradišti a 265.803,08 Kč bez DPH v Bezděkově.

Bere na vědomí:

  1. Kontrolu usnesení ze zasedání č. 2/2015.
  2. Informace o jednání ohledně přístupové cesty na zemědělské pozemky v Hradišti.
  3. Žádost o finanční příspěvek na přístupovou komunikaci od manželů Holubových.
  4. Uzavření „ Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu Hradiště u Blatné, č. p. 1, Pj, kNN č. IV-12-0010224/2“.

Přijímá:

  1. Rozpočtová opatření č. 3/2015 a č. 4/2015.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Jana Vařeková, Pavel Novák a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 29.6.2015