Usnesení 3/2012

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 17.5.2012.

3/2012
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 17.5.2012.

Zastupitelstvo obce:

Určuje:

 1. Ověřovateli  zápisu  Miroslava Merhouta  a Karla Čadu  a zapisovatelem Alžbětu Tesařovou.     

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. „Plán společných zařízení“ v rámci KPÚ Bezděkov, vypracovaný společností GEOREAL Plzeň, s podmínkou, že společné zařízení nav.č. 21-LNK v RBK 275-02-275-03 nebude ve vlastnictví obce Hradiště.
 3. Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2011 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradiště-bez výhrad.
 4. Inventarizaci majetku obce Hradiště k 31.12.2011.
 5. Příjem dotace v rámci PSOV PK 2012 na „Územní plán obce Hradiště“ v částce 134.000,-Kč.
 6. Příjem dotace v rámci PSOV PK 2012 na „Opravu obecních budov“ v částce 250.000,-Kč.
 7. Pro provedení opravy elektroinstalace v budově čp.25 v Bezděkově  fa. Pavel Panuška-elektroinstalace, Olšany.
 8. Pro výměnu oken a dveří v budově čp.25 v Bezděkově společnost DYNAL s.r.o., Čistá
 9. Pro provedení sanace zdiva budovy OÚ v Hradišti čp.62 společnost STAFIS-KT s.r.o. ,  Pačejov. 
 10. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1026/1 o výměře 605 m2 v k.ú. Bezděkov  ve vlastnictví   obce Hradiště Plzeňskému kraji a  pověřuje starostku obce uzavřením   darovací smlouvy   s Plzeňským krajem.
 11. Pana Pavla Nováka, bytem Bezděkov čp.49 opatrovníkem pro neznámé vlastníky nemovitostí pro řízení o pozemkových úpravách v rámci  probíhajících KPÚ v Bezděkově.
 12. Finanční příspěvek v částce 1.000,-Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub RADOST, Wolkerova 22, Prostějov.

Neschvaluje:

 1. Zakoupení prosklené lednice do prodejny v Bezděkově.

Bere na vědomí:

 1. Změnu užívání stavby na pozemku p.č.st.20 v k.ú. Zahorčičky na rekreační objekt.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Miroslav Merhout, Karel Čada a zapisovatelka Alžběta Tesařová.

Zveřejněno: 29.5.2012