Usnesení 3/2011

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 25.5.2011.

3/2011
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 25.5.2011.

Zastupitelstvo obce:

Určuje:

 1. Ověřovateli  zápisu  Václava Šulce a Petra Brauna a zapisovatelem Alžbětu Tesařovou.

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č.2/2011.
 3. Kupní smlouvu na prodej částí pozemků p.č.614 a p.č.618 v k.ú. Bezděkov ze dne 25.1.2011.
 4. Výměnu a prodej obecních pozemků dle geometrického plánu č.136-18/2011 ze dne 6.4.2011 za daných podmínek.
 5. Zadání zpracování žádosti na dotace na část projektu KC Bezděkov-hasičská zbrojnice.
 6. Prodejní cenu obecních pozemků v intravilánu obce v částce 30,-Kč/m2.
 7. Pojištění zastupitelů za finanční škodu způsobenou obci chybným rozhodnutím u pojišťovny Kooperativa.
 8. Zadání vypracování  nové pojistné smlouvy na pojištění majetku obce Hradiště u pojišťovny Kooperativa.
 9. Návrh zadání Územního plánu  ÚC Hradiště.
 10. Pronájem obecního bytu v přízemí čp.41 v Bezděkově paní M. Sílové od 1.6.2011 do 31.12.2011.

Bere na vědomí::

 1. Informaci o prodeji obecního bytu v čp.77 v Hradišti.
 2. Informaci o sběru velkoobjemového odpadu v obci.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé a zapisovatel.

Zveřejněno: 07.6.2011