Usnesení 3/10

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 29.12.2010

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 29.12.2010

Zastupitelstvo obce:

Určuje:

 1. Ověřovateli zápisu p. Karla Čadu a p. Pavla Nováka  a zapisovatelem pí.  Alžbětu Tesařovou.

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Vyrovnaný rozpočet na rok 2011 v pozměněném znění v částce 2.900.000,-Kč.
 3. Zrušení Fondu rozvoje bydlení obce Hradiště.
 4. Prodej částí pozemků PK p.č. 618 a p.č. 614 v k.ú. Bezděkov dle geometrického plánu č. 167-78/2010 o celkové výměře 5419 m2 za cenu 2,-Kč za m2 panu Josefu  Sudovi, bytem Bezděkov 44. Náklady spojené s vyhotovením kupní  smlouvy uhradí kupující. Úhrada dle kupní smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem na základní běžný účet obce Hradiště po podpisu kupní smlouvy obou zúčastněných stran.

Neschvaluje:

 1. Poskytnutí finančního příspěvku Domovu svatého Josefa z Oblastní charity Červený
  Kostelec.

Bere na vědomí:

 1. Bezplatné připojení internetu od 1.1.2011 pro obec Hradiště poskytované fa. SporkNet Blatná.
 2. Úhradu nájemného za zemědělské pozemky za rok 2008 a 2009 od VHD Hradiště.

Ukládá:

 1. Starostce obce zjistit vlastníky pozemků podél státní silnice vedoucí z Hradiště do Bezděkova, na kterých se nacházejí poškozené stromy, za účelem jejich odstranění z důvodu bezpečnosti.
 2. Starostce obce zveřejnit informaci o možnosti zajištění rozvozu obědů pro seniory firmou, která rozvoz provádí pod pečovatelskou službou Nepomuk.
 3. Starostce obce zveřejnit na úřední desce OÚ místo a čas schůzky občanů obce se zpracovatelem Územního plánu obce Hradiště dne 14.1.2011.

Podepsáni: starostka obce
místostarosta obce
Zapisovatel: Alžběta Tesařová
Ověřovatelé: Karel Čada, Pavel Novák

Zveřejněno: 31.12.2010