Usnesení 2/2016

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 12.4.2016.

2/2016
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 12.4.2016.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č.1/2016
 3. Inventarizační zprávu za rok 2015.
 4. Propachtování pozemků p.č. 1503 o výměře 4321 m2 a p.č. 1487 o výměře 180 m2 v k. ú. Bezděkov u Kasejovic panu J. Sudovi, bytem Bezděkov č.p. 44. 
 5. Zhotovitele DČOV u čp. 62 v Hradišti firmu TIPOV s.r.o., Na Vršku 379, Plzeň s cenovou nabídkou 276 639,85 Kč bez DPH.
 6. Zhotovitele díla  „Rekonstrukce části místní komunikace Hradiště-Lnáře v k. ú. Hradiště“  firmu HYDRO&KOV s.r.o., Rybářská 801, Třeboň v případě obdržení
  dotace.
 7. Příspěvek na činnost v částce 1000,-Kč okrsku   SDH Kasejovice.
 8. Sjednání pojištění členů SDH Hradiště a SDH Bezděkov prostřednictvím  „Komory velitelů JSDH z. s. Škvrňany 2394, Plzeň.
 9. Uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku či cizí stavbě“ k projektové dokumentaci „Revitalizace víceúčelové nádrže v k. ú  Hradiště u
  Kasejovic p. p. č. 108“.
 10. Přijetí  dotace  z dotačního  titulu  PSOV PK 2016  –  Projekty obcí ve výši 300.000,-   Kč na investiční akci „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu bývalé
  školy v Bezděkově č.p. 41“.

Dává souhlasné stanovisko:

 1. Paní M. Krejčové k napojení k veřejné studni u č.p. 43 v Bezděkově.

Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení ze zasedání č. 1/2016.
 2. Vyrozumění a informaci k zásadní opravě silnic III. třídy v Obci Hradiště.

Pověřuje:      

 1. Starostku obce podpisem „Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku či cizí  stavbě“  k projektové dokumentaci  „Revitalizace víceúčelové nádrže v 
  k. ú. Hradiště u  Kasejovic p. p. č. 108“.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Pavel Novák, Josef Suda a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 21.4.2016