Usnesení 2/2015

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 28.4.2015.

2/2015
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 28.4.2015.

Zastupitelstvo obce:
Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Závěrečný účet Obce Hradiště za rok 2014 bez výhrad.
 3. Účetní závěrku Obce Hradiště za rok 2014.
 4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci.
 5. Poskytnutí příspěvku v celkové částce 4.300,-Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2015.
 6. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace v celkové částce 4.300,-Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2015 a pověřuje starostku obce k uzavření této smlouvy.
 7. Poskytnutí příspěvku panu J. Houdkovi na provoz pojízdné prodejny na rok 2015 v celkové částce 7.400,-Kč .
 8. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace panu J. Houdkovi na provoz pojízdné prodejny v roce 2015 a pověřuje starostku obce k uzavření této smlouvy.
 9. Dodatek č.69 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s firmou RUMPOLD Plzeň.
 10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti IV-12-0008865/2/VB Hradiště, U mlýna p.č. 1343-VN,DTS,kNN  pro vkladové řízení do KN s firmou ČEZ Distribuce a.s. na p.č. 2329, 2330, 2334,2341, 2348, 2353 v k.ú. Hradiště u Kasejovic za jednorázovou cenu 7.900,-Kč o celkové výměře 561 m2.
 11. Pronájem pozemků v k.ú. Hradiště u Kasejovic parcelní čísla: 2728 a 2727 M. Merhoutové.
 12. Pronájem pozemků v k.ú. Hradiště u Kasejovic parcelní čísla: 2551 a 2370 P. Braunovi.
 13. Pronájem pozemků v k.ú. Hradiště u Kasejovic parcelní čísla: 2758 a 2529, a částí pozemků parcelní čísla: 2616, 2880, 2296, 2434, 2427, 2533, 2528, 2725, 1425/1, 2492 a 2367  P. Braunovi.
 14. Pronájem pozemků v k.ú. Hradiště u Kasejovic parcelní čísla:  2834, 2832, 2830 , 2843 a v k.ú. Bezděkov u Kasejovic parcelní čísla:  1114, 1166, 1170, 1202, 1203, 1221, 1266, 1271, 1286, 1346, 1349, 1364, 1377, 1393, 1396, 1429, 1438, 1452, 1462, 1466, 1469, 1474, 1484, 1487, 1492, 1524, 1596, 1598, 1601, 1624, 1645, 1664, 1666 ,1350, 1357 a1267  Výrobně hospodářskému družstvu Hradiště.
 15. Pronájem částí  pozemků v k.ú. Hradiště u Kasejovic parcelní čísla: 2616, 2880, 2434, 2427, 2533, 2725, 2897, 2528, 1425/1 a 2367       Výrobně hospodářskému družstvu Hradiště.
 16. Záměr prodeje částí pozemků p.č. 1508/40, 1504/1 a 2072/2 v k. ú. Hradiště u Kasejovic.
 17. Poskytnutí peněžního daru ve výši 300,-Kč Svazku obcí Blatenska na základě dlouholeté spolupráce v oblasti poskytování metodiky hospodaření obcí a pověřuje starostku obce k podpisu darovací smlouvy.
 18. Darovací smlouvu na poskytnutí daru Svazku obcí Blatenska .
 19. Přijetí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2015-Projekty obcí ve výši 200.000,-Kč na neinvestiční akci „Opravy veřejných prostranství“.
 20. Přijetí dotace v rámci „Sdružení Hradišťský potok“ ve výši 150.000,-Kč na pořízení společného zařízení pro péči o veřejné plochy a komunikace z dotačního titulu PSOV PK 2015 – Integrované projekty.
 21. Zřízení domácí ČOV v budově OÚ v Hradišti čp.62.

Bere na vědomí:

 1. Zprávu o výsledku hospodaření obce Hradiště za rok 2014.
 2. Inventarizační zprávu za rok 2014.
 3. Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2014.
 4. Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2014.
 5. Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2015 až 2018.
 6. Vyjádření obce Hradiště ke stavbě „Hradiště u Blatné, č.p. 1, kNN“.

Neschvaluje:

 1. Pronájem pozemků v k.ú. Bezděkov u Kasejovic parcelní čísla: 1267, 1377, 1393, 1357 a 1350  J. Braunovi.

Přijímá:

 1. Rozpočtová opatření č. 1/2015 a č. 2/2015.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Václav Krliš, Petr Braun a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 05.5.2015