Usnesení 2/2014

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 10.4.2014.

2/2014
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 10.4.2014.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Účetní závěrku Obce Hradiště za rok 2013.
 3. Závěrečný účet Obce Hradiště za rok 2013 bez výhrad.
 4. Podepsání „Dodatku č.1/2014“ s Plzeňským krajem na poskytování finančního příspěvku ve výši 4.400,-Kč na zajištění dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje.
 5. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje přijetí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2014 ve výši 220.000,-Kč na neinvestiční akci „Oprava místní komunikace na
  p.č. 2596 v k.ú. Hradiště u Kasejovic a p.č. 736 v k.ú. Zahorčičky“.
 6. Pro realizaci zakázky „Oprava místní komunikace od rybníka Jamský do Zahorčiček“ firmu EUROVIA Silba, a.s. Plzeň.
 7. Uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-0008865/B002  Hradiště, U Mlýna p.č. 2343 – VN, DTS, knn“ mezi obcí Hradiště a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
 8. Novou Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4.
 9. Poskytnutí příspěvku na provoz pojízdné prodejny provozovatele Jaroslava Houdka na rok 2014 v částce 7.400,-Kč.
 10. Uzavření smlouvy o odběru elektřiny na jeden rok se společností ČEZ Prodej s.r.o.      

Neschvaluje:

 1. Odprodej použitých kanalizačních trub.
 2. Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 2900 v k.ú. Hradiště u Kasejovic.
 3. Změnu ceny nájemného z pronájmu obecních zemědělských pozemků.    

         
Souhlasí:

 1. S realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny .

Bere na vědomí:

 1. Kontrolu usnesení č.1/2014 ze 7.2.2014.
 2. Inventarizační zprávu za rok 2013.
 3. Zprávu o výsledku hospodaření obce Hradiště za rok 2013.   

Pověřuje:

 1. Starostku Obce Hradiště, aby sepsala o úkonu schválení účetní závěrky protokol.
 2. Starostku obce vstoupit do jednání s panem J.Sudou ohledně přístupové cesty k čp.50 v Bezděkově.
 3. Starostku Obce Hradiště jednáním o možnosti využití sběrného dvora v Kasejovicích.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Karel Čada, Petr Braun a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 15.4.2014