Usnesení 2/2014

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 16.12.2014.

2/14 Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 16.12.2014.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :
1/ Program zasedání.
2/ Vyrovnaný rozpočet na rok 2015 v částce 3.900.000,-Kč.
3/ Dodatky č. 64-68 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s firmou RUMPOLD Plzeň.
4/ Realizaci  opravy části obecní komunikace Hradiště-Lnáře v délce cca 70 m.

Bere na vědomí:
1/ Informaci o vyúčtování nákladů na vydávání Kasejovických novin v roce 2014.
2/ Zprávu o sběru odpadů v Obci Hradiště v roce 2014.

Přijímá:
1/ Rozpočtové opatření č.6/2014.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Daniele Benešová, Václav Krliš a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 19.12.2014