Usnesení 2/2013

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 29.5.2013.

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 29.5.2013.

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Závěrečný účet obce Hradiště sestavený k 31.12.2012 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrady.
 3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2012 – bez výhrad.
 4. Opravu obecní komunikace v Hradišti „Pod vrchem“.
 5. Opravu obecní komunikace v Bezděkově z návsi k Sádlíku.
 6. Úhradu nákladů na žáky ZŠ a MŠ z Obce Hradiště Městu Kasejovice za rok 2012 dle „Dohody o doplatku za rok 2012“ v celkové částce 40.500,-Kč.

Přijímá:

 1. Rozpočtová opatření č. 3/2013.

Neschvaluje:

 1. Doplnění biokontejnerů v obci.
 2. Změnu usnesení ze dne 30.10.2012 o směně části pozemku p. č. 611 v k. ú. Zahorčičky.

Souhlasí:

 1. S doplněním reproduktorů bezdrátového rozhlasu v Bezděkově.

Bere na vědomí:

 1. Žádost pana P. Nováka o výměnu pozemku PK p. č. 80/5 v k.ú. Bezděkov.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Miroslav Merhout a František Červený a zapisovatelka Alžběta Tesařová.

Zveřejněno: 05.6.2013