Usnesení 2/2012

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 20.3.2012.

2/2012
Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 20.03.2012.

Zastupitelstvo obce:

Určuje:

  1. Ověřovateli zápisu Petra Brauna a Karla Čadu a zapisovatelem Alžbětu Tesařovou.

Schvaluje:

  1. Program zasedání.
  2. Rozpočtové opatření č. 1/2012.
  3. Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2011.
  4. „Dodatek č.1/2012 ke smlouvě na dopravní obslužnost“ na rok 2012.
  5. Dodatky č.46-50 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s firmou RUMPOLD.
  6. Záměr prodeje přístřešku na pozemku p. č. 2529 v k.ú. Hradiště u Kasejovic.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Petr Braun, Karel Čada a zapisovatelka Alžběta Tesařová.

Zveřejněno: 29.3.2012