Usnesení 2/2011

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 24.3.2011.

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 24.3.2011.

Zastupitelstvo obce:

Určuje:

 1. Ověřovateli  zápisu  Pavla Nováka a Václava Šulce a zapisovatelem Miroslava Merhouta.

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č.1/2011.
 3. Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2010 .
 4. „Dodatek č.1/2011 ke smlouvě na dopravní obslužnost“ na rok 2011.
 5. Osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,   třídění, využívání a odstraňování komunálních   odpadů   na  rok   2011   K.Topinkové.
 6. Návrh rozdělení pozemků p.č. 99/4, 99/2, 2135/20 a st. 51 v k.ú. Hradiště pro vyhotovení geometrického plánu dle přílohy.
 7. Bezplatný pronájem obecních prostor (klubovna Hradiště,  býv. Škola  v Bezděkově , Bezděkov čp. 25 ) pro občany obce.
 8. Prodej a cenu za palivové dříví z obecního lesa pro občany obce.
  Větve nařezané  30,Kč/m3  ,  palivové dříví (samovýroba) 90,- Kč/m3a větve zdarma za úklid.
 9. Manželům Brejchovým pokácení 1 kusu břízy u nemovitosti čp.30 v Hradišti.

Souhlasí:

 1. S  pořádáním setkání důchodců v Kasejovicích.

Bere na vědomí::

 1. Požadavky občanů obce na změny Územního plánu Obce Hradiště.
 2. Informaci o hospodaření v obecním lese od začátku roku 2011.
 3. Informaci o uzávěrce silnice Nezdřev-Řesanice.
 4. Výši nákladů na vydávání Kasejovických novin.
 5. Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Lnáře.
 6. Zodpovědné osoby za půjčování a evidenci laviček, stolů a stanu (v Hradišti p. Merhout, v Bezděkově p. Novák).
 7. Podání žádosti na Úřad práce Plzeň-jih o vytvoření jednoho pracovního místa od 1.4.2011 na dobu 7.měsíců.
 8. Znovuotevření zubní ordinace v Kasejovicích od 1.4.2011.
 9. Informaci o volných místech v DPS Kasejovice.

Podepsáni: starostka obce
místostarosta obce
Zapisovatel: Miroslav Merhout
Ověřovatelé: Pavel Novák, Václav Šulc

Zveřejněno: 30.3.2011