Usnesení 2/10

Souhrnné usnesení zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 9.12.2010.

Souhrnné usnesení zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 9.12.2010.

Zastupitelstvo obce:

Určuje:

  1. Ověřovateli zápisu p. Petra Brauna a p. Miroslava Merhouta a zapisovatelem pí. Alžbětu Tesařovou.

Schvaluje :

  1. Program zasedání
  2. Do funkce starostky obce paní Jaroslavu Ladmanovou.
  3. Do funkce místostarosty obce pana Miroslava Merhouta.
  4. Do funkce předsedy finančního výboru pana Karla Čadu.
  5. Zveřejnění návrhu vyrovnaného rozpočtu na rok 2011 v částce 2.600.000,-Kč.
  6. Místní poplatek za provoz systému nakládání s odpady na rok 2011 ve stejné výši jako v roce 2010 dle platné Obecně závazné vyhlášky obce Hradiště.
  7. Uzavření veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti na úseku přestupků mezi Obcí Hradiště a Městem Kasejovice od 1.1.2011 na dobu 4 let.
  8. Úhradu nákladů na žáky ZŠ a MŠ z Obce Hradiště Městu Kasejovice za rok 2010 dle "Dohody na rok 2010" v celkové částce 81.200,-Kč.

Bere na vědomí:

  1. Možnost zapracování poznámek a připomínek do Územního plánu Obce Hradiště.

Podepsáni: Jaroslava Ladmanová - starostka obce
Miroslav Merhout - místostarosta obce
Zapisovatel: Alžběta Tesařová
Ověřovatelé: Petr Braun, Miroslav Merhout

Zveřejněno: 10.12.2010