Usnesení

ze Shromáždění zástupců obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství konaného dne 22.3.2007 ve Štěnovicích.

USNESENÍ ze Shromáždění zástupců obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství konaného dne 22.3.2007 ve Štěnovicích. Shromáždění Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství:

I. Schvaluje

 1. Zprávu o činnosti svazku za rok 2006
 2. Hospodaření svazku za rok 2006 bez výhrad
 3. Návrh změny odst. č.2, článku V. stanov svazku (Výše každoročního členského příspěvku každé z členských obcí do svazku obcí je stanovena dle počtu obyvatel každé členské obce uvedeného na stránkách ČSÚ vždy k 1. lednu příslušného roku. Tato výše činí 20,-Kč na jednoho obyvatele a jeden rok.)
 4. Prodloužení mandátní smlouvy s RRA PK na administrativní, metodickou a poradenskou činnost na rok 2007
 5. Návrh činnosti svazku na rok 2007
 6. Návrh rozpočtu svazku na rok 2007
 7. Volební komisi pro volbu členů výkonné a dozorčí rady ve složení:
  Ing.Jiří Voch - předseda komise
  Ivana Simbartlová - člen komise
  Václav Hodan - člen komise

II. Volí

 1. Členy výkonné rady svazku: Jiřího Maška – starostu města Nepomuk
  Miloslava Cikána – starostu obce Oselce
  Jana Nového – starostu obce Štěnovice
  Jaromíra Cibulku – starostu obce Ptenín
  Janu Alexyovou – místostarostku města Blovice
  Karla Malého – starostu obce Dnešice
  Václava Nekolu – starostu obce Losiná
 2. Členy dozorčí rady svazku: Marii Čápovou – starostku města Kasejovice
  Josefa Maška – místostarostu obce Vlčtejn
  Josefa Honse – starostu obce Čížkov

III. Souhlasí:

 1. S volbou Jana Nového, jako předsedy výkonné rady svazku
 2. S volbou Jany Alexyové, jako místopředsedkyně výkonné rady svazku
 3. S volbou Marie Čápové, jako předsedkyně dozorčí rady svazku
 4. S metodickým návodem ambulantních svozů vypracovaným RRA PK
 5. Se žádostí obce Chotěšov o ukončení členství ve svazku

IV. Bere na vědomí

 1. Vystoupení zástupců RRA PK
 2. Podání žádosti o dotaci u KÚ PK na administrativní, metodickou a poradenskou činnost
 3. Podání žádosti o dotaci u KÚ PK na svoz a odstranění N odpadů

V. Ukládá

 1. Výkonné radě svazku zabezpečit v roce 2007 dva svozy N odpadů pro všechny členské obce svazku
 2. Výkonné radě svazku připravit smluvní vztah s RRA PK na zajištění administrativní, metodické a poradenské činnosti na rok 2007.

VI. Pověřuje

 1. Předsedu výkonné rady svazku podepsat smluvní vztah s RRA PK na zabezpečování administrativy, metodické a poradenské pomoci svazku.
 2. Předsedu výkonné rady svazku podepsat smluvní vztahy s poskytovatelem případné dotace.

VII. Vyzývá

 1. Neprodleně k úhradě členského příspěvku za rok 2006 ty obce, které tak ještě neučinily.
 2. Všechny členské obce k uhrazení členského příspěvku na rok 2007 ve výši 20,- Kč na občana v souladu se schválenými stanovami.

Jan Nový v.r. předseda výkonné rady

Zápis ze shromáždění zástupců Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství konané dne 22.3.2007 ve Štěnovicích.

1. Úvod, zahájení – provedl dosavadní předseda výkonné rady svazku p.Jan Nový a zároveň hned v úvodu popřál účastníkům hodně zdraví a pevných nervů ve funkcích starostů a místostarostů. Také přivítal pracovníky z Regionální Rozvojové Agentury plzeňského kraje, paní Lenku Šlajsovou a pana Marka Sýkoru.

Všechny členské obce v elektronické nebo písemné formě obdržely hrubý program dnešního shromáždění. Předseda předložil upřesněný návrh programu, který byl jednohlasně schválen.

Přítomno 36 zástupců svazku.

 1. Úvod, zahájení
 2. Určení zapisovatele
 3. Zpráva o činnosti a hospodaření svazku za rok 2006
 4. Návrh změny odst. č.2, článku V. stanov svazku
 5. návrh činnosti svazku na rok 2007
 6. Návrh rozpočtu svazku na rok 2007
 7. Ukončení členství ve svazku (Chotěšov)
 8. Prodloužení mandátní smlouvy s RRA PK
 9. Volba členů volební komise, předsedy
 10. Volba výkonné rady, předsedy a místopředsedy
 11. Volba dozorčí rady, předsedy
 12. Vystoupení zástupce RRA PK – metodický návod ambulantních svozů
 13. Různé, diskuse
 14. Návrh usnesení
 15. Závěr

2. Určení zapisovatele - zapisovatelem byla určena paní Lenka Šlajsová.

3. Zpráva o činnosti a hospodaření svazku za rok 2006 – počet členských obcí a měst svazku je k dnešnímu dni 89. V roce 2006 byly provedeny dva svozy nebezpečných odpadů a to v červnu firmou Rumpold s.r.o. a v září Západočeskými komunálními službami a.s.. Celková cena za oba dva svozy činila 613 753,- Kč. Pro ilustraci bylo uvedeno množství u vybraných druhů odpadů, které jsou ve svozech nejvíce zastoupeny:

AKU baterie 1 059ks 18 003kg
Pneumatiky 7 627ks 78 840kg
Lednice 1 224ks 48 960kg
Televize 1 762ks 44 050kg
Radia 225ks 675
Velké domácí spotřebiče 326ks 13 040kg

V průběhu roku 2006 zasedala výkonná rada svazku dvakrát v rámci hodnocení nabídek na svoz a likvidaci nebezpečných složek odpadů. Z navrženého plánu činnosti na rok 2006 byly splněny veškeré úkoly včetně závěrečného vyhodnocení akcí z programu obnovy venkova, kde svazek díky vydatné podpoře RRA PK, jmenovitě pí.Šlajsové a p.Sýkory, získal finanční podporu ve výši 250 000,- Kč. Podpora byla řádně vyčerpána a závěrečné vyhodnocení akce bylo předloženo v požadovaném termínu a bylo poskytovatelem dotace odsouhlaseno bez výhrad.

Hospodaření za rok 2006 bylo plusové o 296 497,- Kč i přesto, že ne všechny obce zaplatily členský příspěvek. Díky získaným dotacím od KÚ PK ve výši 250 000,- Kč a stlačením cen při nabídkovém řízení na svoz a likvidaci odpadů se takový výsledek podařil. Jednohlasně schváleno.

Vyúčtování rozpočtu za rok 2006

 

 

plán 2006

upravený rozpočet

skutečnost 2006

% plán

% upravený rozpočet

4121

Neinv. dotace od obcí

855000

787460

790662

92,8

100,4

4122

Neinv. dotace od regionů

0

250000

250000

 

100

6310/2147

Příjmy z úroků

3400

4330

4331

127,4

100

 

Příjmy celkem

855000

1041790

1044993

123,2

100,3

3721/5021

Dohody o prac. činnosti

4000

4000

4000

100

100

3721/5166

Konz. porad. práv. služby

120000

119000

119000

99,2

100

3721/5168

Služby zpracování dat

4000

7620

7616

190,4

99,9

3721/5169

Nákup služeb

723000

613750

613755

84,9

100

6310/5163

Služby peněžních ústavů

4000

4130

4125

103,1

99,9

 

Výdaje celkem

855000

748500

748496

88,5

99,9

 

V první části přezkoumání hospodaření provedené oddělením finanční kontroly KÚ PK dne 24.10. 2006 nebyly zjištěny nedostatky. Jednohlasně schváleno.

4. Návrh změny stanov svazku – požadavek oddělení finanční kontroly KÚ PK je, aby počet obyvatel byl uváděn podle ČSÚ. Do odst. č.2, článku V. stanov svazku za slovo …….obce – se vkládá – uvedeného na stránkách ČSÚ. Celé znění odst. č.2 je: „Výše každoročního členského příspěvku každé z členských obcí do svazku obcí je stanovena dle počtu obyvatel každé členské obce uvedeného na stránkách ČSÚ vždy k 1. lednu příslušného roku. Tato výše činí 20,- Kč na jednoho obyvatele a jeden rok“. Jednohlasně schváleno.

5. Návrh činnosti svazku na rok 2007 – pokračovat v činnosti zajišťování svozu a likvidace nebezpečných a problémových odpadů ze všech členských obcí a to 2x ročně. Prostřednictvím RRA PK i nadále zajišťovat poradenskou činnost a informovanost v oblasti odpadového hospodářství jednotlivých obcí.
Zažádat o finanční podporu z Programu stabilizace a obnovy venkova KÚ PK na metodickou pomoc a administraci svazku a o finanční podporu na zajištění svozu a likvidace nebezpečných odpadů.
Dbát, aby veškerá vyřazená elektrozařízení, která podléhají zpětnému odběru, byla odstraňována v rámci zpětného odběru prostřednictvím kolektivních systémů, které toto zabezpečují.
Jednohlasně schváleno.

6. Návrh rozpočtu svazku na rok 2007 - rozpočet je navržen jako vyrovnaný.

4121

Neinvestiční dotsce od obcí (členské příspěvky)

799700

6310/2141

Příjmy z úroků

4300

 

Příjmy celkem

804000

3721/5021

Dohody o pracovní činnosti (účetnictví)

4000

3721/5168

Služby zpracování dat (aktualizace programu účetnictví)

7700

3721/5169

Svoz a likvidace N odpadů

788150

6310/5163

Služby peněžních ústavů

4150

 

Výdaje celkem

804000

Jednohlasně schváleno.

7. Ukončení členství ve svazku – dne 11.10. 2006 byla obcí Chotěšov doručena žádost o ukončení členství ve svazku k 31.12.2006. I když nebyl dodržen odst. č.2, článku VII. stanov svazku (nedodržena výpovědní lhůta), mělo by se žádosti vyhovět, protože by se pouze ukončení oddálilo.
Jednohlasně schváleno.

8. Prodloužení mandátní smlouvy s RRA PK – na administrativní, metodickou a poradenskou činnost na rok 2007.
Jednohlasně schváleno.

9. Volba členů volební komise, předsedy – vede dosavadní předseda výkonné rady. Volební řád svazku byl schválen Shromážděním zástupců svazku dne 17.12.2002. Viz. Zápis o volbě.

10. Volba výkonné rady, předsedy a místopředsedy – vede dosavadní předseda výkonné rady a předseda volební komise. Viz. Zápis o volbě.

11. Volba dozorčí rady, předsedy – vede dosavadní předseda dozorčí rady a předseda volební komise. Viz. Zápis o volbě

12. Vystoupení zástupců RRA PK - metodický návod ambulantních svozů

13. Různé, diskuse – bylo zažádáno o dotaci u KÚ PK na metodickou a poradenskou činnost. Byla přiznána částka 29 000,-Kč s 50% spoluúčastí svazku. Dále bylo požádáno o dotaci na odstranění N odpadů v maximální možné výši 100 000,- Kč pro letošní rok.

14. Návrh usnesení – Předložil předseda výkonné rady. Jednohlasně schváleno.

15. Závěr – předseda výkonné rady p.Nový poděkoval všem přítomným zástupcům a hostům za účast a také za projevenou důvěru na další volební období.

Zveřejněno: 05.4.2007
Sejmuto: 20.4.2007