Usnesení 1/2014

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 24.11.2014.

1/14 Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 24.11.2014.

Zastupitelstvo obce:
Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. V souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle předloženého návrhu. V případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce se  odměna poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Odměny budou vypláceny od 24.11.2014.
 3.  „Jednací řád Zastupitelstva obce Hradiště“ dle předloženého návrhu.
 4. Inventarizační komisi k zajištění inventarizace pro rok 2014 dle předloženého návrhu.

Neschvaluje:

 1. Přihlášení Obce Hradiště do projektu „Tisíc stromků pro Plzeňský kraj 2015“, vyhlášený KÚPK, odborem životního prostředí.       

Volí:

 1. Členy finančního a kontrolního výboru takto:                                                                                            
  Finanční výbor:   Václav Bouše, Jaroslav  Ladman                                                            
  Kontrolní výbor:  Karel Čada, Daniela Benešová

Bere na vědomí:

 1. Informaci o vlhkosti v budově OÚ č.p. 62 v Hradišti.
 2. Informaci o opravě části obecní komunikace Hradiště –Lnáře.
 3. Informaci o nekonání setkání důchodců v roce 2014.
 4. Výzvu k podávání návrhů na sestavení rozpočtu na rok 2015.
 5. Žádost pí. Kovářové na zajištění otopu do místní prodejny v Bezděkově.
 6. Informaci o finanční situaci nájemce bytu č.4 v Bezděkově.      

Přijímá:

 1. Rozpočtové opatření č.5/2014.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé jana Vařeková, Petr Braun a zapisovatel Alžběta Tesařová

Zveřejněno: 08.12.2014