Usnesení 1/2013

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 7.3.2013.

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 7.3.2013.

Zastupitelstvo obce:


Určuje:

Ověřovateli zápisu Petra Brauna a Václava Šulce a zapisovatelem Alžbětu Tesařovou.

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2012.
 3. Vyrovnaný rozpočet na rok 2013 v částce 3.500.000,-Kč.
 4. Dodatek č.1/2013 ke smlouvě na dopravní obslužnost“ na rok 2013.
 5. Inventarizaci majetku obce Hradiště k 31.12.2012.
 6. Účetní závěrku Obce Hradiště sestavenou k 31.12.2012.
 7. Dodatky č. 52-57 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s firmou RUMPOLD Plzeň.
 8. Podání žádosti o dotace na opravu obecních komunikací z PSOV vyhlášeného Plzeňským krajem.
 9. Finanční částky na věcné dary jednotlivým jubilantům v obci dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2013.
 10. Zakoupení pákového rozdělovače pro SDH Hradiště.

Přijímá:

 1. Rozpočtová opatření č.10/2012, č.1/2013 a č. 2/2013.

Podepsáni: starostka obce, místostarosta obce, ověřovatelé Petr Braun a Václav Šulc a zapisovatelka Alžběta Tesařová.

Zveřejněno: 18.3.2013