Usnesení 1/2011

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 2.2.2011

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 2.2.2011

Zastupitelstvo obce:

Určuje:

 1. Ověřovateli zápisu p. Miroslava Merhouta a p. Petra Brauna   a zapisovatelem pí.  Alžbětu Tesařovou.

Schvaluje :

 1. Program zasedání.
 2. Rozpočtové opatření č.9/2010.
 3. Starostku obce Jaroslavu Ladmanovou osobou  pověřenou pro projednávání  Územního plánu obce Hradiště.
 4. Osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních   odpadů   na  rok   2011   J.Bláhové,   N.Chvátalové,    P.Štěpánkovi, I.Nepokojové, L.Nepokojové, P.Jiřincovi, H.Petráškové,    M.Petráškovi, M.Palečkovi a J.Punčochářovi.
 5. Uzavření veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti na úseku přestupků   mezi Obcí Hradiště a Městem Kasejovice.
 6. Zastupitelstvo obce Hradiště schvaluje dodatky č. 41 – 45 ke smlouvě  o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Hradiště s fa. Rumpold-P s.r.o.  Plzeň.
 7. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č.69 na hřbitově v Bezděkově mezi Obcí Hradiště a V. Balounovou, bytem Nepomuk.
 8. Vyplácení měsíční odměny předsedovi finančního výboru K. Čadovi v částce 550,-Kč od 1.3.2011.
 9. Prodej starých pletivových dílců za cenu 50,-Kč za dílec a 25,-Kč za poškozený dílec.

Neschvaluje:

 1. Finanční příspěvek na zřízení babyboxu v Plzni.

Podepsáni: starostka obce
místostarosta obce
Zapisovatel: Alžběta Tesařová
Ověřovatelé: Miroslav Merhout, Petr Braun

Zveřejněno: 09.2.2011