Usnesení 1/10

Souhrnné usnesení zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 19.11.2010.

Souhrnné usnesení zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 19.11.2010.

Zastupitelstvo obce:

Určuje:

 1. Ověřovateli zápisu p. Václava Šulce a p. Františka Červeného  a zapisovatelem pí.  Jaroslavu Ladmanovou.

Schvaluje :

 1. Program zasedání
 2. Jednací řád Zastupitelstva obce Hradiště dle předloženého návrhu.
 3. V souladu s § 72, § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměnu za výkon funkce  neuvolněného starosty obce, za výkon funkce neuvolněné místostarostky obce, za výkon funkce předsedy výboru obce, za výko člena zastupitelstva obce a za výkon předsedkyně kulturní komise obce .Odměna bude poskytována ode dne 11.11.2010 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
  Členové výborů obce a kulturní komise obce budou odměňováni 1x ročně dle posouzení výsledků činnosti.
 4. Rozpočtové změny č.6/2010 a č.7/2010.
 5. Členy inventarizační komise pro inventarizaci obecního majetku k 31.12.2010 dle předloženého návrhu.
 6. Přijetí p. P. Pouznara na obecně prospěšné práce s tím, že k žádosti musí předložit rozhodnutí soudu.

Jmenuje :

 1. Členy finančního a kontrolního výboru a členy kulturní komise takto:
  Finanční výbor: Josef Chvátal a Marie Sudová
  Kontrolní výbor: Ing. František Červený a Marta Šulcová
  Kulturní komise: Olga Šulcová a Marcela Čadová

Povoluje:

 1. Pí. Sudové provedení nezbytných úprav komínu v obecním bytě č.3 v čp.62 v Hradišti, s tím, že náklady spojené s úpravou bude hradit žadatelka. Dále zajistí žadatelka potřebnou revizi komína , taktéž na své náklady. Při případném vystěhování z obecního bytu nebude pí. Sudová požadovat náhradu vynaložených výdajů na úpravu komína.

Neschvaluje:

 1. Proplacení ochranných pracovních pomůcek panu Honsovi.

Bere na vědomí:

 1. Dodací list na zakázku „Oprava hřiště v Hradišti“.

Podepsáni: starosta obce
místostarosta obce
Zapisovatel: Jaroslava Ladmanová
Ověřovatelé: Václav Šulc, Pavel Novák

Zveřejněno: 20.11.2010