SOUHRNNÉ USNESENÍ

Souhrnné usnesení zastupitelstva obce Hradiště z ustavujícího zasedání dne 10.11.2010.

Zastupitelstvo obce Hradiště:

 1. Určuje ověřovateli  zápisu pana Miroslava Merhouta a Ing. Františka Červeného.
 2. Schvaluje program ustavujícího zasedání.
 3. Schvaluje jednoho místostarostu.
 4. Schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
 5. Volí starostou obce pana Karla Čadu.
 6. Volí místostarostkou paní Jaroslavu Ladmanovou.
 7. Zřizuje finanční a kontrolní výbor a kulturní komisi. Oba výbory budou tříčlenné, kulturní komise bude tříčlenná.
 8. Volí předsedou finančního výboru pana Miroslava Merhouta.
 9. Volí předsedou kontrolního výboru pana Václava Šulce.
 10. Volí předsedkyní kulturní komise paní Hanu Punčochářovou.
 11. Odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru a kulturní komise z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech a kulturní komisi na nejbližší zasedání.

Zastupitelstvo obce Hradiště  bere na vědomí

 1. Ověření voleb do zastupitelstva obce dle sdělení registračního úřadu o platnosti voleb.
 2. Slib nového zastupitelstva
 3. Diskusi

Zápis byl vyhotoven dne: 12.11.2010

Podepsáni:
Karel Čada - starosta
Jaroslava Ladmanová - místostarostka

Ověřovatelé:
Miroslav Merhout a Ing. František Červený

Zveřejněno: 15.11.2010