Rozpočet 2007 - návrh

obce Hradiště na rok 2007 - návrh

Výdaje:

LES-pěstební činnost
80000,-Kč
LES-správa v lesním hospodářství
50000,-Kč
Údržba komunikací
5000,-Kč
Dopravní obslužnost
5180,-Kč
Příspěvek ZKD Plzeň
30000,-Kč
Školné –MŠ Kasejovice
20000,-Kč
Školné - ZŠ Kasejovice
40000,-Kč
Kulturní záležitosti, sraz rodáků
65000,-Kč
Místní noviny
4000,-Kč
Kulturní komise
10000,-Kč
Nákup PROPANU
9000,-Kč
Veřejné osvětlení-energie
50000,-Kč
Opravy a údržba veřejného osvětlení
10000,-Kč
Veřejně prospěšné práce
170000,-Kč
Příspěvek na ekologické vytápění
20000,-Kč
Sběr a svoz komun.odpadů
250000,-Kč
Přísp. na Sdr.pro odpad hosp.
4700,-Kč
Údržba zeleně
60000,-Kč
Hasiči-činnost sdružení
6000,-Kč
Obecní zastupitelstvo
110000,-Kč
Hrubé mzdy
300000,-Kč
Sociální pojištění
160000,-Kč
Zdravotní pojištění
50000,-Kč
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
3000,-Kč
Sbírka zákonů,předplatné,tisk,zpravodaje..
23000,-Kč
Pořízení DHIM a DHNM
30000,-Kč
Nákup materiálu
50000,-Kč
Elektrická energie-místní správa
65000,-Kč
Služby pošt
5000,-Kč
Služby telekomunikací a radiokomunikací
70000,-Kč
Konzult.porad.a právní služby
20000,-Kč
Služby školení,vzdělávání
15000,-Kč
Nákup ostatních služeb
100000,-Kč
Opravy a údržba majetku obce
488.821,-Kč
Programové vybavení/technické zhodnocení/
10000,-Kč
Cestovné
15000,-Kč
Pohoštění
6000,-Kč
Služby peněžních ústavů
12000,-Kč
Pojištění majetku
23000,-Kč
Vypořádání z min.let-vratka dotací na volby
25.059,-Kč
PRÁCHEŇSKO-neinvestiční příspěvek
240,-Kč
Celkem rozpočtové výdaje:
2470000,-Kč

 

Příjmy:

Daň z přijmu fyz.osob ze záv.čin.
490000,-Kč
Daň z přijmu právnických osob
404000,-Kč
Daň z přidané hodnoty
568000,-Kč
Poplatek za komunální odpad
120000,-Kč
Poplatek ze psů
5000,-Kč
Správní poplatky
3000,-Kč
Daň z nemovitostí
342000,-Kč
Splátky půjček od obyvatelstva
55000,-Kč
Neinv.přijaté dotace z SR
6960,-Kč
LES-přijmy z hospodaření
350000,-Kč
Odběr vody z obec.vrtů
8000,-Kč
BYTY- nájemné
81300,-Kč
Přij. z pronájmu ost. nemovitostí
6440,-Kč
Úroky z půjček obyvatelstvu
20460,-Kč
Úroků z účtu
9840,-Kč
Příjmy rozpočtové celkem:
2470000,-Kč

Zveřejněno: 13.3.2007
Sejmuto: 28.3.2007