Rozpočet 2005

Rozpočet obce Hradiště na rok 2005.

Výdaje:

LES-pěstební činnost
70000,-Kč
LES-správa v lesním hospodářství
80000,-Kč
Údržba komunikací
5000,-Kč
Dopravní obslužnost
10840,-Kč
Školné –MŠ Kasejovice
17000,-Kč
Školné - ZŠ Kasejovice
42000,-Kč
Důchodci - kulturní večer
2780,-Kč
Místní noviny-náklady
4340,-Kč
Veřejné osvětlení-energie
50000,-Kč
Přísp. na Sdr.pro odpad hosp.
4880,-Kč
Sběr a svoz komun.odpadů
200000,-Kč
Hasiči-činnost sdružení
6000,-Kč
Zastupitelstvo odměny + dohody
110000,-Kč
Zaměstnanci mzdy
460000,-Kč
Sociální pojištění
140000,-Kč
Zdravotní pojištění
56000,-Kč
Sbírky zákonů, tisk, předplatné
22000,-Kč
Pořízení DHIM a DHNM
20000,-Kč
POJ. odpovědnosti zaměst.
2630,-Kč
Nákup materiálu j.n.
50000,-Kč
Elektrická energie-místní správa
60000,-Kč
Služby pošt
5000,-Kč
Služby telek.a radiok./internet/
75000,-Kč
Pojištění majetku
24000,-Kč
Konzult.porad.a právní služby
15000,-Kč
Služby, školení, vzdělávání
15000,-Kč
Nákup ostatních služeb
120000,-Kč
Opravy a údržba majetku obce
275000,-Kč
Programové vybavení/techn.zhodn
10000,-Kč
Cestovné
15000,-Kč
Pohoštění
5000,-Kč
Služby peněžních ústavů
10000,-Kč
Poskyt.neinv.přísp.-Nepomucko
7530,-Kč
Celkem rozpočtové výdaje:
1990000,-Kč

 

Příjmy:

Daň z přijmu fyz.osob ze záv.čin.
400000,-Kč
Daň z přijmu právnických osob
335000,-Kč
Daň z přidané hodnoty
498000,-Kč
Poplatek za komunální odpad
89000,-Kč
Poplatek ze psů
5500,-Kč
Správní poplatky
2370,-Kč
Daň z nemovitostí
320000,-Kč
Splátky půjček od obyvatelstva
82990,-Kč
Neinv.přijaté dotace z SR
3440,-Kč
LES-přijmy z poskyt.sl. a výrob
120000,-Kč
BYTY- nájemné
82580,-Kč
Přij. z pronájmu ost. nemovitostí
6440,-Kč
Příjmy z pronájmu pozemků
720,-Kč
Úroky z půjček obyvatelstvu
20960,-Kč
Přijmy z úroků z účtu
23000,-Kč
Příjmy rozpočtové celkem:
1990000,-Kč

Zveřejněno: 01.1.2005