Rozhodnutí

Rozhodnutí Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Plzeň-jih.

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
Č.útvaru: 7124
Č.j.: 690/08/PÚ-pú-3/08
Vyřizuje: Kellnerová
Telefon: 377152538
Fax: 377320909
email: zdenka.kellnerova@mze.cz
Adresa: Nerudova35, 30127 Plzeň
Datum: 26.2.2008

ROZHODNUTÍ

Pravomocným rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Plzeň-jih, ze dne 1.6.2007 č.j 2327/2007/PÚ-pú-3/07 je podle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb., ( dále jen „zákona ) byl schválen návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hradiště u Kasejovic, zpracovaný firmou Georeal spol.s r.o. Plzeň, číslo smlouvy 2-OPÚ/2002, datum 22.1.2002.
V souladu s tímto schváleným návrhem komplexní pozemkové úpravy Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih rozhodl podle § 11 odst. 8 cit. zákona
takto:
i.
Vlastnická práva k pozemkům zahrnutých do komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ) v obci Hradiště, katastrální území Hradiště u Kasejovic se mění tak, jak je uvedeno v
příloze , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
II.
K zajištění řádného výkonu vlastnických práv jednotlivých vlastníků pozemků se zřizují nebo ruší na některých pozemcích v obci Hradiště, katastrální území Hradiště u Kasejovic věcná břemena a práva odpovídající těmto břemenům tak, jak je uvedeno v příloze , která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
III.
Podle § 11 odstavec 13 zákona zástavní právo váznoucí na pozemcích zahrnutých do pozemkové úpravy v obci Hradiště katastrální území Hradiště u Kasejovic přechází na pozemky, které přešly do vlastnictví zástavce podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
IV.
Určuje se výše úhrady a lhůta podle § 10 odst. 2 cit. zákona takto: Níže uvedení vlastníci uhradí Ministerstvu zemědělství, pozemkovému úřadu Plzeň-jih částku představující rozdíl ceny nového a původního pozemku, do 30.05.2008. Úhrada bude provedena převodem na účet u KB Plzeň číslo účtu 25333-311/0100. Jako variabilní symbol pro identifikaci plátce bude uvedeno jeho rodné číslo.
Vlastník příjmení a jméno: Bláha Miloš
Trvalý pobyt: Hradiště č.p.54
LV: 3
částka k úhradě Kč: 24 790,50 Kč

V.
Na základě uzavřených dohod se vypořádává spoluvlastnictví k pozemkům, tak jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
VI.
S ohledem na značný počet účastníků řízení je seznam účastníků řízení uveden v příloze tohoto rozhodnutí, která je jeho nedílnou součástí.

Odůvodnění
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih dále jen „pozemkový úřad , schválilo rozhodnutím ze dne 1.6.2007 č.j 2327/2007/PU-pú-3/07, které nabylo právní moci dne 18.07.2007, návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hradiště u Kasejovic.
Podle § 11 odst. 8 zákona je schválený návrh závazným podkladem pro rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům, popřípadě o určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona.
Vlastník, který je uveden v bodě IV. výrokové části tohoto rozhodnutí, souhlasil ve smyslu §10 odst.2 zákona s překročením kriteria ceny nového a původního pozemku a s uhrazením příslušného rozdílu v ceně. Částku uvedenou v bodě IV. vlastník uhradí Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému úřadu Plzeň-jih na účet 25333-311/0100 ( variabilním symbolem je rodné číslo) do 30.05.2008.
Vlastníci nových pozemkových parcel, dle schváleného návrhu, byli písemně a veřejnou vyhláškou pozváni ve dnech 30.11.- 4.12.1007 k převzetí vytyčených hranic těchto parcel v terénu.
Do vydání tohoto rozhodnutí nebylo projednáno dědictví u některých zemřelých vlastníků, proto v katastru nemovitostí bude nadále ve smyslu § 11 odst. 11 zákona jako vlastník nabývaných pozemků evidován zůstavitel, a to až do doby provedení záznamu o změně vlastnických a jiných věcných práv ve prospěch dědiců.
Podle § 11 odst. 13 zákona přechází zástavní právo, které vázne na pozemku zahrnutém do pozemkové úpravy na nový pozemek, který přešel do vlastnictví zástavce podle schváleného návrhu. Předkupní právo s věcnými účinky, které vázne na pozemcích zahrnutých do pozemkových úprav schválením návrhu pozemkových úprav zaniká, nedošlo-li mezi oprávněnou osobou z předkupního práva a vlastníkem pozemku zavázaném předkupním právem k jinému ujednání.
Tímto rozhodnutím dle § 11 odst. 8 zákona zanikají dosavadní nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem (§ 15 odst. 3) zákona k předmětným pozemkům, kterých se rozhodnutí týká.
Podle § 8 odst. 10 zákona Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih oznamuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou a současně jej doručuje Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálnímu pracovišti Plzeň=jih a všem vlastníkům pozemků dotčených pozemkovou úpravou, i -k.
Toto rozhodnutí nabývá právní moci posledním dnem patnáctidenní lhůty, která počne běžet dnem vyvěšení rozhodnutí veřejnou vyhláškou.
Rozhodnutí bude vyvěšeno na úředních deskách Obecního úřadu Hradiště a Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Plzeň-jih. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zapíše Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - jih uvedené změny ve vlastnictví pozemků do katastru nemovitostí.
Po nabytí právní moci rozhodnutí a zápisu do katastru nemovitostí bude daň z nemovitosti u pozemků uváděných na příloze tohoto rozhodnutí řešena dle příslušných ustanovení zákona o dani z nemovitostí č.338/1992 Sb.ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedeného a katastrální mapy vyhotovené Georealem spol. s r.o. Plzeň, Hálkova 12 dne 21.12.2007 a ověřené položkou číslo 42/2007 se mění vlastnická práva, (zřizuje nebo zrušuje se věcné břemeno) tak, jak je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Podle § 11 odstavce 10 zákona je osobám, kterým se rozhodnutí doručuje, k rozhodnutí připojena jen ta část přílohy, která se týká konkrétní osoby.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat podle § 11 odst. 8 zákona

Podepsán: Ing.Václav Mazín - Ředitel Pozemkového úřadu Plzeň - jih

Zveřejněno: 28.2.2008
Sejmuto: 14.3.2008